Ładowanie...

Zmiana załącznika 8.1 dotyczącego udzielania zamówień w projekcie oraz innych zapisów w Podręczniku Beneficjenta

Zmiana załącznika 8.1 dotyczącego udzielania zamówień w projekcie oraz innych zapisów w Podręczniku Beneficjenta
Już obowiązują nowe zapisy Podręcznika Beneficjenta oraz załącznika 8.1 do Podręcznika Beneficjenta dotyczącego zasad udzielania zamówień w projektach dla polskich beneficjentów.

Informujemy, że od dnia 1  lipca 2019 r. obowiązuje zaktualizowana wersja załącznika 8.1 do Podręcznika Beneficjenta dotyczącego zasad udzielania zamówień w projektach dla polskich beneficjentów. W dokumencie wprowadzono następujące zmiany:
- rozszerzono zakres wyłączeń z obowiązku stosowania zasady konkurencyjności, 
- doprecyzowani definicje, 
- przeniesiono istotne z perspektywy beneficjenta treści z przypisów do treści głównej dokumentu, 
- wprowadzono odnośniki do aktów prawnych w miejsce kwotowych progów bagatelności. 
Dokument ten można pobrać tutaj. 

Ponadto Komitet Monitorujący Program Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020 zatwierdził w dniu 26.06.2019 r. kolejne zmiany w Podręczniku Beneficjenta. Dotyczą one takich rozdziałów jak:
- rozdz. 5.5.3 - Umowa o współfinansowaniu krajowym dla słowackich partnerów projektu
- rozdz. 6.2.5 - Refundacja wydatków
- rozdz. 6.3.6 - Zasady wprowadzania zmian merytorycznych w projekcie
Dwie pierwsze zmiany dotyczą wyłącznie słowackich beneficjentów i wynikają ze zmian w krajowym prawodawstwie.  
W rozdz. 6.3.6 usunięto zdanie (jak we fragmencie tekstu Podręcznika poniżej), co  ma na celu ułatwienie beneficjentom realizację projektów: „Zmiany w projekcie nie mogą być sprzeczne z warunkami określonymi w decyzji KM o dofinansowaniu projektu. Co do zasady, zmiany w projekcie nie mogą prowadzić do obniżenia jakości projektu. Nie ma możliwości wnioskowania o zmiany wartości wskaźnika, jeżeli nie wiąże się to z realizacją nowych działań.„

Zaktualizowany Podręcznik zamieszczono w zakładce "Zapoznaj się z prawem i dokumentami".


Zobacz również
Między innymi o przyszłości Programu Współpracy Transgranicznej Polska - Słowacja oraz transporcie drogowym i trasach rowerowych rozmawiali uczestnicy kolejnej edycji Słowacko - Polskiego Forum Gospodarczego.
Nabór do systemu Miejsc Przyjaznych na Szlaku wokół Tatr
Europejskie Ugrupowanie Współpracy Terytorialnej TATRY zaprasza do udziału w otwartym i nieodpłatnym systemie rekomendacji Miejsc Przyjaznych na Szlaku wokół Tatr.
Ocena mikroprojektów wspólnych z trzeciego naboru 1 osi: Euroregion "Tatry" i Kraj Preszowski
W dniach 8-9 października wspólnie z przedstawicielem Samorządowego Kraju Preszowskiego ocenialiśmy mikroprojekty wspólne złożone w trzecim naborze z zakresu dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego przez mikrobeneficjentów z terenu Euroregionu "Tatry" i Kraju Preszowskiego.
^
Informacje na temat Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska-Republika Słowacka 2007-2013. Zamknij