Ładowanie...

Co można zrealizować w ramach Programu?

Podstawowe informacje

Program udziela dofinansowania wyłącznie projektom wpisującym się w jego cele (cele Programu), realizowanym w obszarze wsparcia Programu (mapa obszaru wsparcia Programu), tj. w określonych regionach przygranicznych po obu stronach granicy polsko-słowackiej lub mającym znaczące oddziaływanie na obszar wsparcia po obu stronach granicy. Wsparciem objęte będą następujące rodzaje projektów:

 • projekty standardowe – wybierane w drodze konkursu zwanego naborem wniosków;
 • projekty flagowe – wybierane w drodze dwuetapowego konkursu, składającego się z naboru na koncepcje projektów flagowych, a następnie naboru na pełne wnioski projektowe, w których uczestniczą wyłącznie zatwierdzone koncepcje projektów flagowych;
 • mikroprojekty, uzyskujące dofinansowanie w ramach naborów przeprowadzanych przez euroregiony w Polsce (Tatry, Beskidy, Karpacki) oraz Wyższe Jednostki Terytorialne na Słowacji (Preszów, Żylina); nabory na mikroprojekty są przeprowadzane jako element realizacji tzw. projektu parasolowego.

Ze środków Programu wspierane będą projekty o kluczowym znaczeniu dla rozwoju pogranicza polsko-słowackiego. W porównaniu z poprzednimi latami Program w perspektywie finansowej 2014-2020 wyróżnia się znaczną koncentracją tematyczną oraz zasadą zorientowania na rezultaty. Dla beneficjentów oznacza to węższy i bardziej precyzyjnie opisany zakres działań możliwych do dofinansowania oraz większą odpowiedzialność w odniesieniu do wskaźników produktu, które mają być efektem zrealizowanych projektów.

Rodzaje wspieranych przedsięwzięć
Znaczna część środków Programu Interreg V-A Polska Słowacja 2014-2020 skierowana będzie na przedsięwzięcia inwestycyjne – mające na celu ochronę i rozwój dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego obszaru pogranicza i zapewnienie zrównoważonego transportu komunikacyjnego. Na wsparcie mogą liczyć także inicjatywy z zakresu rozwoju edukacji transgranicznej i uczenia się przez całe życie. Dofinansowanie mogą otrzymać różnorodne rodzaje działań mających charakter transgraniczny. Wśród nich:

 

Oś. 1 Ochrona i rozwój dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego obszaru pogranicza

 • Utworzenie nowych oraz modernizacja już istniejących transgranicznych szlaków turystycznych łączących po obu stronach granicy miejsca dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego: ścieżek rowerowych, szlaków pieszych, szlaków przyrodniczo-krajobrazowych, tematycznych szlaków kulturowych, których przynajmniej fragment biegnie przez granicę między Polską i Słowacją. Wytyczone po obu stronach granicy szlaki muszą łączyć się ze sobą bezpośrednio lub stanowić część większej spójnej sieci szlaków.
 • Budowa lub modernizacja transgranicznej infrastruktury rekreacyjnej, jako uzupełnienia transgranicznych szlaków (np. punkty widokowe), bądź zapewnienie wygodnego do nich dotarcia (np. parkingi).
 • Modernizacja obiektów dziedzictwa kulturowego znajdujących się na transgranicznych szlakach turystycznych.
 • Działania w zakresie współpracy między instytucjami w tym współpracy międzysektorowej (np. wspólne wystawy, systemy biletowe, organizacja konferencji tematycznych, opracowanie i wdrażanie wspólnych transgranicznych standardów i wytycznych w zakresie ochrony i zachowania dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego).
 • Działania na rzecz integracji transgranicznej i budowania wspólnej tożsamości (np.zajęcia poświęcone dziedzictwu historyczno-kulturowemu i ekologii,sport i kursy językowe).
 • Wspólna transgraniczna promocja poświęcona dziedzictwu kulturowemu i przyrodniczemu terenu pogranicza (np. kampanie promocyjne i marketingowe w tym: organizacja i udział we wspólnych targach, konferencjach, przygotowanie specyficznych narzędzi wsparcia turystyki, jak karty turystyczne, paszporty rodzinne, dystrybucja materiałów promocyjnych, realizacja wspólnych produktów medialnych).
 • Wykorzystanie narzędzi teleinformatycznych do zachowania i promowania zasobów dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego
 • Działania edukacyjne w dziedzinie zarządzania ryzykiem i bezpieczeństwem
 • Wspólne transgraniczne działania edukacyjne promujące dziedzictwa kult. i przyrodnicze
 • Działania na rzecz wspólnej ochrony środowiska naturalnego
 • Opracowanie i wdrażanie wspólnych transgranicznych standardów i wytycznych w zakresie ochrony i zachowania dziedzictwa kult. i przyrodniczego
 • Wspólne szkolenia dla przewodników , konserwatorów i przedstawicieli instytucji zaangażowanych w działania na rzecz ochrony dziedzictwa przyrodniczego i kult. pogranicza

Oś. 2 Zrównoważony transport transgraniczny

 • Budowa lub modernizacja ważnych transgranicznych odcinków sieci, zwłaszcza budowa lub modernizacja infrastruktury drogowej łączącej systemy transportu po obu stronach granicy (możliwe jest dofinansowanie jedynie takich projektów, które umożliwiają połączenie drugorzędowych i trzeciorzędowych węzłów do sieci TEN-T).
 • Planowanie zintegrowanego transgranicznego systemu komunikacji publicznej (w tym m.in.: koordynacja rozkładów jazdy, wspólne bilety, system obsługi pasażerów, biletomaty; kampanie informacyjne i promocyjne, przewodniki, wspólne ulotki wielojęzyczne, mapy, oznakowanie przystanków, system wielojęzycznej informacji dla pasażerów na przystankach i stacjach kolejowych, zaprojektowanie wielojęzycznych stron internetowych umożliwiających wybór właściwego biletu, internetowe i dostępne z telefonu komórkowego wyszukiwarki połączeń).
 • Opracowanie transgranicznych map i koordynacja połączeń; rozwój przyjaznego środowisku systemu transportu multimedialnego na obszarze objętym Programem; wykorzystanie dostępnych narzędzi i stworzenie nowych produktów informatycznych (np. ułatwienie wyboru właściwego biletu, internetowe i dostępne z telefonu kom. wyszukiwarki połączeń).

Oś. 3 Rozwój edukacji transgranicznej i uczenia się przez całe życie

 • Wspólne opracowanie i promocja oferty edukacji specjalistycznej i zawodowej.
 • Realizacja transgranicznych działań wspierających włączenie społeczne i partycypację społeczną (np. kursy, studia podyplomowe, programy i szkolenia).
 • Wspólne transgraniczne programy i inicjatywy dla uczniów i nauczycieli w placówkach edukacji specjalistycznej i zawodowej (np. staże, praktyki zawodowe, programy pilotażowe i stypendialne)
 • Wspólne opracowanie i promocja oferty edukacji specjalistycznej i zawodowej.
 • Realizacja transgranicznych działań wspierających włączenie społeczne i partycypację społeczną (np. kursy, studia podyplomowe, programy i szkolenia
 • Transgraniczna wymiana dobrych praktyk
 • Działania mające na celu określenie potrzeb w kontekście edukacji specjalistycznej i zawodowej
Zobacz również
Aktualizacja Poradnika Mikrobeneficjenta
Informujemy, że od dnia 13 sierpnia 2018 r. obowiązuje zaktualizowana wersja Poradnika Mikrobeneficjenta.
Najnowszy numer Newslettera Euroregionu "Tatry"
Zapraszamy do lektury najnowszego wydania Newslettera Euroregionu "Tatry".
Spotkanie koordynacyjne dotyczące projektów parasolowych Euroregionu "Tatry"
W dniu 09.08.2018 r. w Nowym Targu odbyło się spotkanie koordynacyjne dotyczące projektów parasolowych Euroregionu "Tary".
^
Informacje na temat Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska-Republika Słowacka 2007-2013. Zamknij