Ładowanie...

Instytucje w Programie

Z uwagi na transgraniczny charakter Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020, w jego realizacji uczestniczą instytucje z Polski i ze Słowacji.

Instytucja Zarządzająca (IZ)

Zadania Instytucji Zarządzającej w Programie Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020 wykonywane są przez polskiego ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego (obecnie Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Rzeczpospolitej Polskiej).
Instytucja Zarządzająca odpowiada za sprawną i poprawną realizację Programu – zarówno w ujęciu całościowym, jak i na poziomie poszczególnych projektów. Kompetencje w zakresie zarządzania Programem są bardzo szerokie – począwszy od podpisywanie z beneficjentami umów o dofinansowanie, dokonywanie płatności na rzecz beneficjentów, rozpatrywanie skarg, nakładanie korekt finansowych z tytułu nieprawidłowej realizacji umowy i odzyskiwanie należności, aż po całościowe monitorowanie realizacji wskaźników Programu i prowadzenie ewaluacji. Instytucja Zarządzająca opracowuje także dokumenty dotyczące różnych aspektów związanych z realizacją Programu oraz zapewnia prowadzenie właściwych działań informacyjno-promocyjnych o Programie. Część swoich zadań, dotyczących przeprowadzania kontroli krzyżowych, mających na celu wykrycie i eliminowanie podwójnego finansowania wydatków w ramach Programu, Instytucja Zarządzająca oddelegowała do Centrum Projektów Europejskich (CPE).

Kontakt
Departament Współpracy Terytorialnej (DWT)
tel. 22 273 81 50
fax 22 273 89 18
e-mail: sekretariatDWT@mir.gov.pl
www.mir.gov.pl

Instytucja Krajowa (IK)

Funkcję Instytucji Krajowej w Programie Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020 pełni Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Republiki Słowackiej. Instytucja Krajowa wspomaga Instytucję Zarządzającą w koordynowaniu działań związanych z Programem w Republice Słowackiej. Instytucja Krajowa odpowiada również za zapewnienie krajowego dofinansowania z budżetu państwa Republiki Słowackiej.

Kontakt
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich Republiki Słowackiej
Departament Programów Współpracy Transgranicznej
Ul. Prievozská 2/B,
SK-825 25 Bratysława
Republika Słowacka
www.land.gov.sk

Instytucja Certyfikująca

Obowiązki Instytucji Certyfikującej są wykonywane przez Instytucję Zarządzającą - polskie Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju. Instytucja Certyfikująca jest odpowiedzialna m.in. za: sporządzanie i przedkładanie Komisji Europejskiej wniosków o płatność, sporządzanie rocznych sprawozdań finansowych, prowadzenie zapisów księgowych dotyczących wydatków zadeklarowanych Komisji Europejskiej i ewidencji kwot podlegających procedurze odzyskiwania i kwot wycofanych po anulowaniu całości lub części wkładu dla operacji.

Instytucja Audytowa (IA)

Organem pełniącym rolę Instytucji Audytowej jest Generalny Inspektor Kontroli Skarbowej (GIKS) w Ministerstwie Finansów Rzeczpospolitej Polskiej. GIKS wykonuje swoje zadania przy pomocy Departamentu Ochrony Interesów Finansowych Unii Europejskiej w Ministerstwie Finansów oraz 16 Urzędów Kontroli Skarbowej (UKS). IA zapewnia, że podejmowane czynności audytowe są zgodne z międzynarodowo uznanymi standardami audytu. IA ponosi wyłączną odpowiedzialność za planowanie i wybór projektów (operacji) objętych audytem, a także za uzgodnienie sposobu prowadzenia czynności audytowych oraz sprawozdawania z podjętych ustaleń i wydanych zaleceń/rekomendacji.IA zapewnia prowadzenie audytów systemów zarządzania i kontroli na podstawie właściwej próby.

Wspólny Sekretariat Techniczny (WST)

Wspólny Sekretariat Techniczny wspomaga Instytucję Zarządzającą i Komitet Monitorujący w wypełnianiu ich obowiązków. WST odpowiada za:
  • wspieranie wnioskodawców i partnerów podczas realizacji projektów,
  • proces: składania i oceny „dużych” wniosków projektowych, przygotowywania umów o ich dofinansowanie, zarządzania wdrażaniem projektów (m.in.: weryfikacja wniosków o płatność),
  • monitorowanie procesu realizacji Programu jako całości,
  • prowadzenie działań informacyjnych i promocyjnych.
WST wspierany jest przez Regionalne Punkty Kontaktowe.

Kontakt
Wspólny Sekretariat Techniczny
ul. Halicka 9, 31 - 036 Kraków
tel.: +48 12 444 15 00,
tel/fax: +48 12 294 60 87,
kontakt@plsk.eu
czynne w godzinach 8.15 - 16.15
www.plsk.eu

Regionalne Punkty Kontaktowe (RPK)

Regionalne Punkty Kontaktowe wspierają Wspólny Sekretariat Techniczny przy wykonywaniu powierzonych mu działań z zakresu informacji i promocji zgodnie zeStrategią komunikacji programu Interreg Polska-Słowacja 2014-2020.Umiejscowione są po stronie polskiej - w Urzędach Marszałkowskich województw: małopolskiego śląskiego i podkarpackiego - oraz po stronie słowackiej w Wyższych Jednostkach Terytorialnych Preszów i Żylina. Do głównych zadań RPK należy: udzielanie konsultacji wnioskodawcom i beneficjentom, pomoc w nawiązywaniu partnerstw, dystrybucja materiałów promocyjnych, kontakt z przedstawicielami lokalnych i regionalnych mediów.

Kontakt

REGIONALNE PUNKTY KONTAKTOWE - STRONA POLSKA

Urząd Marszałkowski

Województwa Małopolskiego

Urząd Marszałkowski

Województwa Podkarpackiego

Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego

ul. Wielicka 72, 30-552 Kraków

http://www.ewt.malopolska.pl/

Al. Ł. Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów
www.wrota.podkarpackie.pl/pl/fue

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
www.ewt.slaskie.pl

Osoba do kontaktu:

Osoba do kontaktu:

Osoby do kontaktu:

Grzegorz First
tel.: +48 12 29 90 634
Faks: +48 12 29 90 726
gfir@malopolska.mw.gov.pl

Natalia Medyńska
n.medynska@podkarpackie.pl
tel.: +48 17 747 64 25
faks: +48 17 747 64 27

Barbara Witala
ul. Dąbrowskiego 23, 40-037 Katowice
tel.:+48 32 774 03 10
bwitala@slaskie.pl
Bożena Mendrek - Gańczarczyk
ul. Piastowska 40, 43-300 Bielsko – Biała
tel./faks:+48 33 485 32 84
bganczarczyk@slaskie.pl

REGIONALNE PUNKTY KONTAKTOWE - STRONA SŁOWACKA

Wyższa Jednostka Terytorialna Prešov

Wyższa Jednostka Terytorialna Žilina

Wydział Rozwoju Regionalnego
Namiestie mieru 2, 080 01 Presov
www.po-kraj.sk/sk/

Wydział Rozwoju Regionalnego
Komenského 48, 011 09 Žilina
http://www.regionzilina.sk/

Osoby do kontaktu:

Osoby do kontaktu:

Terézia Matušová
Terezia.matusova@vucpo.sk
tel: +421 51 7081 524
fax:+421 51 7081 500


Andrea Kmecová
andrea.kmecova@vucpo.sk
tel.: +421 51 7081 526

Katarína Ďuranová
katarina.duranova@zask.sk
tel.: +421 41 503 21 47
fax: +421 41 503 23 37

Miloslav Žilka
miloslav.zilka@zask.sk
tel.: +421 41 503 21 46
fax: +421 41 503 23 41Euroregiony/Wyższe Jednostki Terytorialne

Euroregiony: Tatry, Karpacki, Beskidy pełnią rolę partnerów wiodących projektów parasolowych, w ramach których na pograniczu polsko-słowackim wdrażane są mikroprojekty. Partnerami zagranicznymi w tych projektach są Wyższa Jednostka Terytorialna w Preszowie i Wyższa Jednostka Terytorialna w Żylinie.Struktura partnerstwa projektów parasolowych przedstawia się następująco:
  • Euroregion "Tatry" + WJT Preszów +WJT Żylina
  • Euroregion Karpackiego + WJT Preszów
  • Euroregion Beskidy + WJT Żylina
Partnerzy odpowiedzialni będą całościowe za zarządzanie projektem parasolowym począwszy od opracowania dokumentów dla mikrobeneficjentów, udzielanie pomocy w wyszukiwaniu partnerów,ogłaszanie naborów mikroprojektów,prowadzenie konsultacji i szkoleń dla wnioskodawców i mikrobeneficjentów, przez ocenę mikroprojektów, zawieranie umów z beneficjentami, poświadczanie prawidłowej realizacji zadań i wskaźników określonych we wniosku o dofinansowanie mikroprojektu, zapewnienie prawidłowości wydatków przedstawionych do refundacji, aż po przekazywanie refundacji. Do zadań partnerów należeć będą także zadania stricte związane z procesem administrowania projektem parasolowym tj. m.in. przedkładanie wniosków o płatność projektu parasolowego do właściwych instytucji, monitorowanie właściwych części Projektów Parasolowych, przygotowywanie niezbędnych informacji, promocja Projektu Parasolowego.
Kontakt
Związek Euroregion "Tatry"
ul. Sobieskiego 2, 34-400 Nowy Targ
tel./fax. +4818 266 99 81
e-mail: pwt@euroregion-tatry.eu
www.pwt.euroregion-tatry.eu
Biuro czynne: pn.-pt. 8:00-16:00
Informacji udzielają: Michał Stawarski i Anna Sowińska

Stowarzyszenie Euroregion Karpacki Polska
ul. Rynek 16, 35-064 Rzeszów,
tel. +48 17 853 68 98 lub +48 17 857 63 69
e-mail: sekretariat@karpacki.pl
www.karpacki.pl

Stowarzyszenie Region Beskidy
ul. Widok 18/1-3, 43-300 Bielsko-Biała
tel./fax: +48 /33 488 89 20; +48 33 488 89 30
e-mail: biuro@euroregion-beskidy.pl
www.euroregion-beskidy.pl

Kontakt do Wyższej Jednostki Terytorialnej w Preszowie i Wyższej Jednostki Terytorialnej w Żylinie znajduje się w części Regionalne Punkty Kontaktowe.

Komitet Monitorujący (KM)

Polsko-słowacki Komitet Monitorujący stanowi niezależne ciało doradczo-opiniodawcze powołane przez Instytucję Zarządzającą w celu dokonywania przeglądu wdrażania programu. Do jego głównych zadań należy m.in. zatwierdzanie dokumentów programowych, wybór projektów do dofinansowania i rozpatrywanie skarg dotyczących wyboru projektów, monitorowanie postępu wdrażania Program. Informacje dotyczące składu Komitetu Monitorującego PWT Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020 znajda Państwo tutaj.
Zobacz również
Aktualizacja Poradnika Mikrobeneficjenta
Informujemy, że od dnia 13 sierpnia 2018 r. obowiązuje zaktualizowana wersja Poradnika Mikrobeneficjenta.
Najnowszy numer Newslettera Euroregionu "Tatry"
Zapraszamy do lektury najnowszego wydania Newslettera Euroregionu "Tatry".
Spotkanie koordynacyjne dotyczące projektów parasolowych Euroregionu "Tatry"
W dniu 09.08.2018 r. w Nowym Targu odbyło się spotkanie koordynacyjne dotyczące projektów parasolowych Euroregionu "Tary".
^
Informacje na temat Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska-Republika Słowacka 2007-2013. Zamknij