Ładowanie...

Realizuję projekt

INFORMACJA I PROMOCJA
Działania informacyjne i promocyjne są niezbędnym elementem realizacji każdego mikroprojektu, któremu przyznane zostało dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Ich kluczowym zadaniem jest pokazanie zmian, jakie zaszły dzięki realizacji danego mikroprojektu oraz podkreślenie faktu jego wsparcia dzięki Unii Europejskiej. Dodatkowo, ze względu na transgraniczny charakter mikroprojektów należy informować o współpracy z partnerem zagranicznym w zakresie wspólnie realizowanych działań1.

Obowiązki w zakresie informacji i promocji
 • Informowanie społeczeństwa o otrzymaniu wsparcia ze środków Unii Europejskiej i budżetu państwa za pośrednictwem właściwego Euroregionu/SKP/SKŻ.
 • Racjonalne i efektywne planowanie i realizowanie działań informacyjno-promocyjnych uwzględniające założone cele, możliwości finansowe oraz wymogi związane z oznaczaniem mikroprojektów. 2
 • Zamieszczenie na stronie internetowej mikrobeneficjenta (jeśli taka istnieje) krótkiego opisu mikroprojektu.
 • Zawieszenie plakatu informacyjnego na temat mikroprojektu w widocznym i publicznie dostępnym miejscu.
 • Oznakowanie działań, materiałów informacyjnych i promocyjnych, dokumentów.
 • Zamieszczanie tablic pamiątkowych po zakończeniu realizacji mikroprojektu z elementami inwestycyjnymi.
 • Przekazywanie instytucjom zaangażowanym we wdrażanie Programu (Euroregionowi/SKP/SKŻ) dokumentacji audiowizualnej3 z realizacji mikroprojektu oraz zgody na jej wykorzystywanie w celu promocji Programu.
Publikując zdjęcia lub przekazując je instytucjom zaangażowanym we wdrażanie Programu należy pamiętać o zapisach ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (również w zakresie ochrony wizerunku).

Wymagane elementy w zakresie oznakowania mikroprojektu
Wszystkie realizowane przez mikrobeneficjenta działania informacyjno-promocyjne powinny zawierać informację o otrzymaniu wsparcia poprzez:
 • zamieszczenie zintegrowanego logotypu Programu Interreg Polska-Słowacja,
 • zamieszczenie logotypu Euroregionu/SKP/SKŻ,
 • zamieszczenie nazwy: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego.
Zintegrowane logo Programu i logo Euroregionu/SKP/SKŻ zawsze znajduje się w górnej części dokumentu/materiału promocyjnego. Nazwa funduszu: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego może stanowić część zintegrowanego logotypu, ale można ją także umieścić w dolnej części materiału lub dokumentu.

LOGOTYP PROGRAMU
Nierozerwalnymi elementami składowymi zintegrowanego logotypu programu są element graficzny nawiązujący do logotypu z okresu programowania 2007-2013, nazwa Programu oraz symbol Unii Europejskiej. Logotyp należy stosować w kolorze4, wersję jednobarwną można stosować wyłącznie w uzasadnionych przypadkach5. W większości przypadków (tablice, plakaty, publikacje, dyplomy/certyfikaty, listy obecności itp.) zaleca się wykorzystywanie logotypu zawierającego nazwę Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego.

Logotyp powinien być zawsze umieszczony w widocznym miejscu, a jego wielkość należy dopasować do skali dokumentu lub materiału, na którym się pojawia. By uniknąć problemów z umieszczaniem symbolu Unii na kolorowym tle można wyodrębnić w dolnej lub górnej części danego materiału biały lub jasnokremowy pas, na którym umieszczone zostanie zintegrowany logotyp programu oraz nazwa funduszu.

W mikroprojektach o charakterze transgranicznym wymagany logotyp wraz z nazwą funduszu są umieszczane w języku partnera odpowiedzialnego za realizację działania, którego dotyczy dany materiał promocyjny6. Treść materiałów powinna natomiast być dwujęzyczna (uwzględniać język narodowy partnera mikroprojektu).

Modyfikacja logotypu Programu jest niedozwolona. Należy zawsze wykorzystywać logotypy z plików zamieszczonych na stronach instytucji wdrażających Program.

POZOSTAŁE LOGOTYPY
Mikrobeneficjenci zobowiązani są także do promowania właściwego Partnera Projektu Parasolowego, z którym zawierana jest umowa o dofinansowanie mikroprojektu. Dozwolone jest również zamieszczanie na materiałach informacyjno-promocyjnych własnych logotypów wnioskodawcy i partnerów mikroprojektu 7.

Wszystkie logotypy w zestawieniu znaków musza mieć zbliżoną wielkość. W żadnym przypadku pozostałe logotypy nie mogą być większe od zintegrowanego logotypu Programu (zarówno na wysokość jak i szerokość znaku). Przykładowe rozmieszczenie logotypów zamieszczono poniżej.

Oznakowanie przykładowych materiałów informacyjno-promocyjnych


Plakat informacyjny

Plakat powinien zawierać:
 • zintegrowany logotyp Programu wraz z nazwą funduszu, z którego finansowany jest mikroprojekt oraz logo właściwego Partnera Projektu Parasolowego,
 • tytuł mikroprojektu, nazwę wnioskodawcy oraz partnerów mikroprojektu.
Powyższe informacje muszą zajmować co najmniej 25% plakatu informacyjnego. Położenie tekstu nie może w żaden sposób ingerować w zintegrowany logotyp. Minimalny rozmiar plakatu to format A3. Plakat musi być umieszczony w miejscu dobrze widocznym i dostępnym publicznie, nie później niż miesiąc od uzyskania dofinansowania(np. w miejscu realizacji projektu, przy wejściu do budynku). Przykładowy plakat:
Tablica pamiątkowa

W przypadku mikroprojektów z elementami inwestycyjnymi8 nie później niż do zakończenia finansowego mikroprojektu należy umieścić na stałe tablicę pamiątkową 9. Tablica powinna zawierać:
 • zintegrowany logotyp Programu zawierający nazwę funduszu, z którego finansowany jest mikroprojekt oraz logo właściwego Partnera Projektu Parasolowego,
 • główny cel inwestycji (np. budowa ścieżki rowerowej, modernizacja obiektu itp.);
 • tytuł mikroprojektu, nazwę wnioskodawcy oraz partnerów mikroprojektu.
Informacje te muszą zajmować co najmniej 25% powierzchni tablicy.
W przypadku mikroprojektów liniowych (np. szlaki, ścieżki rowerowe itp.) minimalne wymiary tablicy pamiątkowej to 90x70cm, w przypadku pozostałych mikroprojektów wystarczy format A3 10.
Tablica musi być umieszczona w miejscu dobrze widocznym. W przypadku mikroprojektów liniowych tablice pamiątkowe powinny znaleźć się na początku i na końcu odcinka będącego przedmiotem mikroprojektu. W przypadku modernizacji pomieszczeń lub części obiektu tablica pamiątkowa powinna znaleźć się w części, której dotyczył mikroprojekt.


Strony internetowe

Każdy mikrobeneficjent ma obowiązek zamieścić na swej stronie internetowej (jeżeli taka istnieje) informację o mikroprojekcie, ale nie każdy mikroprojekt musi posiadać odrębną stronę internetową.
 • Strona internetowa mikrobeneficjenta z informacją o realizowanym mikroprojekcie

Na stronie mikrobeneficjenta, w trakcie realizacji mikroprojektu, powinien znaleźć się w widocznym miejscu odsyłacz do zakładki zawierającej informacje o mikroprojekcie, np. w postaci baneru ze zintegrowanym logotypem, po kliknięciu na który użytkownik zostanie przekierowany w miejsce, gdzie znajduje się opis mikroprojektu. Informacja powinna zawierać następujące elementy:
 • zintegrowany logotyp programu
 • współfinansowanie ze środków Unii Europejskiej (udział procentowy i nazwa Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego) logo właściwego Partnera Projektu Parasolowego,
 • tytuł mikroprojektu,
 • kontakt do mikrobeneficjenta wraz z adresami ich stron www,
 • opis mikroprojektu uwzględniający cele, działania, rezultaty (po zakończeniu mikroprojektu), okres realizacji, wartość mikroprojektu,
 • materiały audiowizualne (np. zdjęcia, mapy, filmiki video).

Strona internetowa mikroprojektu bądź zakładka na stronie mikrobeneficjenta
Strony internetowe mikroprojektu bądź zakładki na stronie mikrobeneficjenta dedykowane mikroprojektowi powinny zawierać:
 • zintegrowany logotyp Programu, który powinien być widoczny w momencie wejścia użytkownika na stronę internetową, a w przypadku korzystania z urządzenia mobilnego – bez konieczności przewijania strony w dół,
 • nazwa funduszu, z którego finansowany jest mikroprojekt oraz logo właściwego Partnera Projektu Parasolowego,
 • informacje o mikroprojekcie (dane z powyższego wzoru informacji).
Pozostałe istotne informacje dotyczące stron internetowych:
 • strona mikroprojektu musi być regularnie aktualizowana.
 • strona internetowa powinna być dostępna w wersji językowej mikrobeneficjenta,
 • strona internetowa powinna być utrzymywana co najmniej przez okres trwałości mikroprojektu,
 • należy prowadzić statystyki strony (np. przez darmową aplikację Google Analytics).

Publikacje

Na każdej publikacji wydanej w ramach mikroprojektu należy zamieścić:
 • zintegrowany logotyp Programu oraz logo właściwego Partnera Projektu Parasolowego,
 • nazwę funduszu, z którego finansowany jest mikroprojekt tj. Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego.
Powyższe informacje muszą być umieszczone na zewnętrznej okładce.
 • Adnotację Egzemplarz bezpłatny.
 • Adnotację Wyłączną odpowiedzialność za zawartość niniejszej publikacji ponoszą jej autorzy i nie może być ona utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Unii Europejskiej oraz (nazwa Euroregionu/SKP/SKŻ).
Adnotacje te mogą zostać umieszczone wewnątrz publikacji.

Pozostałe istotne informacje dotyczące publikacji:
 • Publikacje powinny być dwujęzyczne – wydane w języku polskim i w języku słowackim. Należy zwrócić szczególną uwagę na zachowanie dobrej jakości tłumaczenia. Wraz z raportem, w którym ujęto koszty tłumaczenia należy dostarczyć oświadczenie partnera zagranicznego, że akceptuje on jakość tłumaczenia publikacji na jego język narodowy.
 • Ze względu na ograniczony nakład publikacji papierowych, zaleca się aby zamieszczać w sieci ich wersje elektroniczne (przestrzegając zapisów prawa autorskiego).
 • Mikrobeneficjent ma obowiązek przekazywać do instytucji wdrażającej dany projekt parasolowy wersji papierowych i wersji elektronicznych wydanych publikacji w celu umożliwienia dalszej promocji.

Sprzęt

W przypadku zakupu sprzętu ruchomego rekomenduje się zamieszczenie na nim oznaczenia na przykład w formie trwałej naklejki, zachowując wytyczne dotyczące oznakowania(zintegrowany logotyp Programu wraz z nazwą funduszu oraz logo właściwego Partnera Projektu Parasolowego).

Materiały promocyjne

Wykonywane materiały promocyjne powinny oddawać charakter mikroprojektu. Każdy materiał promocyjny musi być estetycznie, czytelnie i w trwały sposób oznakowany poprzez umieszczenie na nim zintegrowanego logotypu Programu wraz nazwą funduszu, z którego finansowany był mikroprojekt oraz logo właściwego Partnera Projektu Parasolowego 11.


Inne materiały

Wszystkie materiały oraz dokumenty (np. korespondencja, umowy, opisy stanowisk, dokumentacja przetargowa, ogłoszenia, listy obecności, materiały konferencyjne, szkoleniowe, materiały multimedialne: prezentacje, materiały elektroniczne: newslettery, materiały audiowizualne: DVD, CD, aplikacje mobilne a także media społecznościowe) stosowane podczas procesu wdrażania mikroprojektu muszą zawierać zintegrowane logo Programu oraz nazwę funduszu, z którego współfinansowany jest projekt oraz logo właściwego Partnera Projektu Parasolowego. Poniżej przedstawiono listę dodatkowych elementów, które muszą zawierać poszczególne materiały promocyjne:
 • plakaty – na plakatach należy uwzględnić także tytuł mikroprojektu oraz informację o danym wydarzeniu (np. tytuł warsztatów, miejsce i godzina rozpoczęcia, czas trwania).
 • Certyfikaty/dyplomy – na tych materiałach zintegrowany logotyp Programu wraz z nazwą funduszu oraz logo właściwego Partnera Projektu Parasolowego zawsze powinny być umieszczone centralnie w górnej części. Ponadto należy zawrzeć: tytuł mikroprojektu, imię i nazwisko osoby otrzymującej certyfikat/dyplom wraz z nazwą szkolenia/wyróżnienia oraz informację o miejscu i dacie wydania certyfikatu/dyplomu oraz podpis osoby wydającej certyfikat/dyplom.
 • Notatki prasowe – powinny zawierać tytuł mikroprojektu, nazwę programu oraz nazwę funduszu, z którego finansowany był projekt oraz logo właściwego Partnera Projektu Parasolowego. W przypadku artykułów sponsorowanych/odpłatnych ogłoszeń prasowych zamieszczanych przez beneficjenta konieczne jest dodatkowo umieszczenie zintegrowanego logotypu Programu.
Mikrobeneficjenci mają obowiązek przesyłania materiałów jakie ukażą się w mediach i w internecie na temat realizowanego przez nich mikroprojektu do właściwej instytucji wdrażającej dany projekt parasolowy.

Wydarzenia

Każdorazowo, w miejscu realizacji wydarzenia zaplanowanego w mikroprojekcie musi znaleźć się informacja, że zostało ono zorganizowane ze środków Unii Europejskiej. W trakcie wydarzenia widoczny dla zebranych powinien być:
 • tytuł mikroprojektu,
 • zintegrowany logotyp Programu,
 • nazwa funduszu 12.
Ponadto prowadzący dane wydarzenie musi przekazać słowną informację o mikroprojekcie, programie i wsparciu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego za pośrednictwem danego partnera projektu parasolowego.

Pozostałe istotne informacje dotyczące wydarzeń:
 • Organizując wydarzenie mikrobeneficjent ma obowiązek przesłania informacji o danym wydarzeniu/zaproszenia do danego partnera projektu parasolowego z odpowiednim wyprzedzeniem (co najmniej 2 tygodnie przed planowanym terminem).
 • Obowiązkiem mikrobeneficjenta jest także przekazywanie krótkich notatek o osiągnięciach mikroprojektu (np. notatki po zorganizowanych wydarzeniach, realizacji inwestycji, informacje o nagrodach czy wyróżnieniach, które zdobył projekt) do właściwego partnera projektu parasolowego.
 • Mikrobeneficjenci mają możliwość dołączenia do szeregu imprez, podczas których mogą zaprezentować swój mikroprojekt i jego efekty, np. European Cooperation Day (Dzień Europejskiej Współpracy), Dniach Otwartych.
Aby udokumentować właściwą promocję mikroprojektu zaleca się wykonanie zdjęć wyeksponowanych plakatów/tablic informacyjnych i pamiątkowych/banerów itp. i umieszczenie ich w dokumentacji mikroprojektu. Można też dodatkowo zachować elektroniczną wersję plakatu lub wydruk w pomniejszonym formacie A4.
W przypadku wątpliwości związanych ze stosowaniem zasad informacji i promocji należy konsultować się z właściwym Euroregionem/SKP/SKŻ.

Nieprzestrzeganie zasad informacji i promocji w tym brak informowania o współfinansowaniu mikroprojektu ze środków Unii Europejskiej lub nieprawidłowe zastosowanie logotypów (w tym ich rozciągnięcie, zamazanie, zmiana czcionki, kolorów, nieczytelne podpisy: Unia Europejska i Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego) itp. może skutkować uznaniem kosztów za niekwalifikowalne. 1. W rozdziale przedstawiono podstawowe zagadnienia związane z promocją mikroprojektów wspieranych w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020.Szczegółowe informacje znajdują się w Poradniku/wytycznych dla beneficjenta i beneficjenta mikroprojektów w zakresie promocji projektów finansowanych w ramach programów EWT 2014-2020.
 2. Planując budżet na działania informacyjno-promocyjne w mikroprojekcie należy wziąć pod uwagę różne rodzaje kosztów związane z wybranymi narzędziami oraz kanałami komunikacji. Jeśli np. planowane jest uruchomienie strony internetowej trzeba uwzględnić koszty jej stworzenia, wykupu domeny oraz regularnej obsługi; jeśli planowane są konkursy, należy rozważyć koszty druku plakatów, dyplomów, zakupu i oznakowania nagród. Planując materiały promocyjne trzeba się zastanowić, czy odpowiadają one charakterowi mikroprojektu, są adekwatne dla wybranej grupy docelowej i są kwalifikowalne.
 3. Przekazywane zdjęcia powinny mieć rozdzielczość min. 1795 x 2480 pikseli, min. 300 DPI.
 4. Kolory znajdujące się na logotypie są w większości kolorami pochodnymi koloru flagi Unii Europejskiej i nie mogą być zmieniane. Kolory niebieskie w nazwie programu oraz elemencie graficznym to kolory Pantone Reflex Blue oraz Light Blue (Pantone 2716). Kolor czerwony w grafice programu to kolor Pantone 186C.
 5. W przypadku grawerowania tablic w kamieniu, w szkle, metalu; w przypadku tablic wypalanych w drewnie oraz materiałów promocyjnych z grawerką. Dopuszczalne jest także stosowanie logotypów w wersji monochromatycznej w korespondencji, listach obecności, umowach oraz dokumentacji przetargowej. Obowiązuje zasada, że albo wszystkie umieszczone na danym materiale/dokumencie logotypy są monochromatyczne, albo wszystkie są kolorowe. Umieszczenie jednych logotypów w kolorze, a innych w wersji monochromatycznej jest niedopuszczalne.
 6. Zestawy logotypów w różnych wersjach językowych i różnych formatach są do pobrania na stronie internetowej Euroregionu „Tatry”, WJT Preszów, WJT Żylina oraz na stronie Programu www.plsk.eu w zakładce ”Poznaj zasady promowania projektu”.
 7. W zestawieniu znaków nie mogą być umieszczane logotypy wykonawców prywatnych, którzy wykonują działania w ramach projektu, ale którzy nie są partnerami w mikroprojekcie.
 8. Mikroprojekty z elementami inwestycyjnymi, to takie które dotyczą zakupu środków trwałych lub finansowania działań w zakresie infrastruktury lub prac budowlanych.
 9. Tablice pamiątkowe powinny być estetyczne i wykonane z trwałego materiału, który nie ulega szybkiemu zniszczeniu pod wpływem czynników zewnętrznych, np. metal, szkło, kamień. Beneficjent ma obowiązek utrzymywać je w dobrym stanie przez cały okres trwałości projektu.
 10. Wielkość tablicy pamiątkowej w wyjątkowych przypadkach może być mniejsza od wymaganej. Wówczas jej projekt musi zostać ustalony w drodze konsultacji z odpowiednią instytucją wdrażającą projekt parasolowy.
 11. W przypadku materiałów o niewielkich rozmiarach (takich jak długopisy, pendrive’y) nie jest konieczne zamieszczanie nazwy funduszu. Umieszczany jest tylko zintegrowany logotyp programu. Wielkość logotypu musi być taka, by napisy w logotypie, a w szczególności znajdujący się pod flagą napis „Unia Europejska” były wyraźne i czytelne.
 12. W trakcie wydarzeń np. konferencji, warsztatów, szkoleń dobrą praktyką jest umieszczanie wymaganych informacji na drzwiach sali, w której odbywa się spotkanie, na prezentacjach, przenośnych roll-upach. Natomiast w przypadku imprez otwartych np. banneru na scenie.


Zobacz również
Oferta pracy w EUWT TATRY z o.o.
Europejskie Ugrupowanie Współpracy Terytorialnej TATRY z o.o. poszukuje kandydata/kandydatki na pracownika do Działu Funduszu Małych Projektów Programu Interreg Polska-Słowacja 2021-2027 na stanowisko: Specjalista ds. obsługi małych projektów. Miejsce pracy: Słowacja, Kieżmark
Wizyta studyjna pt. "Śladami MikroLiderów Pogranicza"
W dniach 12-14 czerwca 2023 r. Związek Euroregion "Tatry" zorganizował wizytę studyjną pt. "Śladami MikroLiderów Pogranicza".
Prezentacja filmu pt. "Wendelin Haber - ojciec Euroregionu "Tatry" w Instytucie Słowackim w Warszawie
Pokaz filmu odbędzie się w dniu 29 czerwca 2023 r. o godz. 17:30 w Instytucie Słowackim w Warszawie, ul. Krzywe Koło 12/14a.
^
Informacje na temat Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska-Republika Słowacka 2007-2013. Zamknij