Ładowanie...

Rodzaje wspieranych przedsięwzięć

Podobnie, jak w perspektywie finansowej na lata 2007-2013, w Programie Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020 w ramach mikroprojektów wspierane są przedsięwzięcia o charakterze transgranicznym i niekomercyjnym (niedochodowym). Działaniom miękkim będzie mogła towarzyszyć realizacja małych inwestycji. Poniżej przedstawiamy katalog przykładowych działań, które mogąbyć realizowane w ramach mikroprojektów:

 

I Oś:

 • Utworzenie nowych oraz modernizacja już istniejących transgranicznych szlaków turystycznych łączących po obu stronach granicy miejsca dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego: ścieżek rowerowych, szlaków pieszych, szlaków przyrodniczo-krajobrazowych, tematycznych szlaków kulturowych, których przynajmniej fragment biegnie przez granicę między Polską i Słowacją. Wytyczone po obu stronach granicy szlaki muszą łączyć się ze sobą bezpośrednio lub stanowić część większej spójnej sieci szlaków.
 • Budowa lub modernizacja transgranicznej infrastruktury rekreacyjnej, jako uzupełnienia transgranicznych szlaków (np. punkty widokowe), bądź zapewnienie wygodnego do nich dotarcia (np. parkingi, punkty „Parkuj i jedź”),
 • Modernizacja obiektów dziedzictwa kulturowego znajdujących się na transgranicznych szlakach turystycznych.
 • Działania w zakresie współpracy między instytucjami w tym współpracy międzysektorowej (np. wspólne wystawy, systemy biletowe, organizacja konferencji tematycznych, opracowanie i wdrażanie wspólnych transgranicznych standardów i wytycznych w zakresie ochrony i zachowania dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego).
 • Działania edukacyjne promujące dziedzictwo kulturowe i przyrodnicze
 • Działania na rzecz integracji transgranicznej i budowania wspólnej tożsamości (np. zajęcia poświęcone dziedzictwu historyczno-kulturowemu i ekologii, sport i kursy językowe).
 • Wspólne szkolenia dla przewodników, konserwatorów i przedstawicieli instytucji zaangażowanych w działania na rzecz ochrony dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego pogranicza,
 • Wspólna transgraniczna promocja poświęcona dziedzictwu kulturowemu i przyrodniczemu terenu pogranicza (np. kampanie promocyjne i marketingowe w tym: organizacja i udział we wspólnych targach, konferencjach, dystrybucja materiałów promocyjnych, realizacja wspólnych produktów medialnych).
 • Działania na rzecz wspólnej ochrony środowiska naturalnego ( ochrona i przywrócenie właściwego stanu gatunków i siedlisk przyrodniczych, zapewnienie utrzymania łączności ekologicznej, powstrzymanie napływu gatunków obcych, zahamowanie degradacji walorów przyrodniczo-krajobrazowych itp.)
 • Działania edukacyjne w dziedzinie zarządzania ryzykiem i bezpieczeństwem (np. zwiększenie poziomu świadomości społecznej w zakresie zagrożeń, realizacja szkoleń dot. uwarunkowań prawno-administracyjnych i innych w zakresie zarządzania kryzysowego w kraju partnerskim, tworzenie wspólnych procedur w dziedzinie zarządzania ryzykiem i bezpieczeństwa prowadzących do lepszej ochrony wspólnego dziedzictwa),
 • Wykorzystanie narzędzi teleinformatycznych do zachowania i promowania zasobów dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego Np. interaktywne punkty informacyjne przeznaczone dla szerokiej publiczności lub adresowanych do specyficznej grupy docelowej, aplikacje na telefony komórkowe, strony internetowe, tworzenie transgranicznych produktów ekologicznych i e-produktów oraz usług; cyfryzacja i cyfrowa wymiana zasobów, multimedialna prezentacja transgranicznego dziedzictwa, wymiana wiedzy specjalistycznej na temat cyfryzacji dziedzictwa kulturowego.

III oś

 • Wspólne transgraniczne programy i inicjatywy dla uczniów i nauczycieli w placówkach edukacji specjalistycznej i zawodowej (transgraniczne programy/inicjatywy edukacji specjalistycznej i zawodowej realizowane przez szkoły, staże, praktyki zawodowe, programy pilotażowe i stypendialne, wizyty studyjne dla uczniów i studentów w placówkach i szkołach kształcenia specjalistycznego i zawodowego).
 • Wspólne opracowanie i promocja oferty edukacji specjalistycznej i zawodowej
 • Realizacja transgranicznych działań wspierających włączenie społeczne i partycypację społeczną (kursy, studia podyplomowe, programy i szkolenia)
 • Transgraniczna wymiana dobrych praktyk
 • Działania mające na celu określenie potrzeb w kontekście edukacji specjalistycznej i zawodowej (identyfikacja wspólnych problemów i luk w ofercie edukacyjnej, realizacja wspólnych procesów edukacyjnych i działań w zakresie doradztwa zawodowego na transgranicznym rynku pracy, dostosowanie programów edukacyjnych do aktualnych wymogów rynku pracy, w tym współpraca między instytucjami w zakresie staży i praktyk zawodowych)


Zobacz również
Aktualizacja Poradnika Mikrobeneficjenta
Informujemy, że od dnia 13 sierpnia 2018 r. obowiązuje zaktualizowana wersja Poradnika Mikrobeneficjenta.
Najnowszy numer Newslettera Euroregionu "Tatry"
Zapraszamy do lektury najnowszego wydania Newslettera Euroregionu "Tatry".
Spotkanie koordynacyjne dotyczące projektów parasolowych Euroregionu "Tatry"
W dniu 09.08.2018 r. w Nowym Targu odbyło się spotkanie koordynacyjne dotyczące projektów parasolowych Euroregionu "Tary".
^
Informacje na temat Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska-Republika Słowacka 2007-2013. Zamknij