Ładowanie...

Rodzaje wspieranych przedsięwzięć

Podobnie, jak w perspektywie finansowej na lata 2007-2013, w Programie Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020 w ramach mikroprojektów wspierane są przedsięwzięcia o charakterze transgranicznym i niekomercyjnym (niedochodowym). Działaniom miękkim będzie mogła towarzyszyć realizacja małych inwestycji. Poniżej przedstawiamy katalog przykładowych działań, które mogąbyć realizowane w ramach mikroprojektów:

 

I Oś:

 • Utworzenie nowych oraz modernizacja już istniejących transgranicznych szlaków turystycznych łączących po obu stronach granicy miejsca dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego: ścieżek rowerowych, szlaków pieszych, szlaków przyrodniczo-krajobrazowych, tematycznych szlaków kulturowych, których przynajmniej fragment biegnie przez granicę między Polską i Słowacją. Wytyczone po obu stronach granicy szlaki muszą łączyć się ze sobą bezpośrednio lub stanowić część większej spójnej sieci szlaków.
 • Budowa lub modernizacja transgranicznej infrastruktury rekreacyjnej, jako uzupełnienia transgranicznych szlaków (np. punkty widokowe), bądź zapewnienie wygodnego do nich dotarcia (np. parkingi, punkty „Parkuj i jedź”),
 • Modernizacja obiektów dziedzictwa kulturowego znajdujących się na transgranicznych szlakach turystycznych.
 • Działania w zakresie współpracy między instytucjami w tym współpracy międzysektorowej (np. wspólne wystawy, systemy biletowe, organizacja konferencji tematycznych, opracowanie i wdrażanie wspólnych transgranicznych standardów i wytycznych w zakresie ochrony i zachowania dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego).
 • Działania edukacyjne promujące dziedzictwo kulturowe i przyrodnicze
 • Działania na rzecz integracji transgranicznej i budowania wspólnej tożsamości (np. zajęcia poświęcone dziedzictwu historyczno-kulturowemu i ekologii, sport i kursy językowe).
 • Wspólne szkolenia dla przewodników, konserwatorów i przedstawicieli instytucji zaangażowanych w działania na rzecz ochrony dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego pogranicza,
 • Wspólna transgraniczna promocja poświęcona dziedzictwu kulturowemu i przyrodniczemu terenu pogranicza (np. kampanie promocyjne i marketingowe w tym: organizacja i udział we wspólnych targach, konferencjach, dystrybucja materiałów promocyjnych, realizacja wspólnych produktów medialnych).
 • Działania na rzecz wspólnej ochrony środowiska naturalnego ( ochrona i przywrócenie właściwego stanu gatunków i siedlisk przyrodniczych, zapewnienie utrzymania łączności ekologicznej, powstrzymanie napływu gatunków obcych, zahamowanie degradacji walorów przyrodniczo-krajobrazowych itp.)
 • Działania edukacyjne w dziedzinie zarządzania ryzykiem i bezpieczeństwem (np. zwiększenie poziomu świadomości społecznej w zakresie zagrożeń, realizacja szkoleń dot. uwarunkowań prawno-administracyjnych i innych w zakresie zarządzania kryzysowego w kraju partnerskim, tworzenie wspólnych procedur w dziedzinie zarządzania ryzykiem i bezpieczeństwa prowadzących do lepszej ochrony wspólnego dziedzictwa),
 • Wykorzystanie narzędzi teleinformatycznych do zachowania i promowania zasobów dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego Np. interaktywne punkty informacyjne przeznaczone dla szerokiej publiczności lub adresowanych do specyficznej grupy docelowej, aplikacje na telefony komórkowe, strony internetowe, tworzenie transgranicznych produktów ekologicznych i e-produktów oraz usług; cyfryzacja i cyfrowa wymiana zasobów, multimedialna prezentacja transgranicznego dziedzictwa, wymiana wiedzy specjalistycznej na temat cyfryzacji dziedzictwa kulturowego.

III oś

 • Wspólne transgraniczne programy i inicjatywy dla uczniów i nauczycieli w placówkach edukacji specjalistycznej i zawodowej (transgraniczne programy/inicjatywy edukacji specjalistycznej i zawodowej realizowane przez szkoły, staże, praktyki zawodowe, programy pilotażowe i stypendialne, wizyty studyjne dla uczniów i studentów w placówkach i szkołach kształcenia specjalistycznego i zawodowego).
 • Wspólne opracowanie i promocja oferty edukacji specjalistycznej i zawodowej
 • Realizacja transgranicznych działań wspierających włączenie społeczne i partycypację społeczną (kursy, studia podyplomowe, programy i szkolenia)
 • Transgraniczna wymiana dobrych praktyk
 • Działania mające na celu określenie potrzeb w kontekście edukacji specjalistycznej i zawodowej (identyfikacja wspólnych problemów i luk w ofercie edukacyjnej, realizacja wspólnych procesów edukacyjnych i działań w zakresie doradztwa zawodowego na transgranicznym rynku pracy, dostosowanie programów edukacyjnych do aktualnych wymogów rynku pracy, w tym współpraca między instytucjami w zakresie staży i praktyk zawodowych)


Zobacz również
Muzea otwarte - rękodzieło, rzemiosło w skansenie i Internecie-zapraszamy do lektury ostatniego wpisu na blogu EUWT TATRY!
O nowej odsłonie tradycyjnych muzeów przeczytacie w ostatnim wpisie na blogu EUWT TATRY o współpracy transgranicznej. Dziękujemy, że byliście z nami w trakcie tej szesnastoodcinkowej podróży przez pogranicze polsko-słowackie!
O szansach dla pogranicza polsko-słowackiego w dobie nowej perspektywy finansowej na XXVII Kongresie Związku Euroregion "Tatry"
Uczestnicy XXVII Kongresu Związku Euroregion "Tatry", który obradował w dniu 28.04.2021 r. w Nowym Targu oraz w formie on-line dyskutowali m.in. na temat szans, jakie dla pogranicza polsko-słowackiego może przynieść perspektywa finansowa 2021-2027.
Polsko - słowackie Święto Konia
W ostatnich latach Powiatowe Centrum Kultury w Nowym Targu zrealizowało kilka filmów o ginących tradycyjnych rzemiosłach. Jeden z nich pokazuje jak buduje się instrumenty pasterskie. Drugi dotyczy budowy dud podhalańskich. Tym razem powstał film mający za zadanie pokazać i przypomnieć ginący zawód jaki wiąże się z podkuwaniem koni. Zapraszamy do obejrzenia materiału filmowego.
^
Informacje na temat Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska-Republika Słowacka 2007-2013. Zamknij