Ładowanie...

IV. výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie finančného príspevku na realizáciu individuálnych mikroprojektov v rámci strešných projektov pod názvom Spája nás príroda a kultúra a Spoločné odborné vzdelávanie na poľsko-slovenskom pohraničí

IV. výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie finančného príspevku na realizáciu individuálnych mikroprojektov v rámci strešných projektov pod názvom Spája nás príroda a kultúra a Spoločné odborné vzdelávanie na poľsko-slovenskom pohraničí
Zväzok Euroregión „Tatry“ dňa 15.6.2020 vyhlasuje IV. výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie finančného príspevku na realizáciu individuálnych mikroprojektov v rámci strešných projektov pod názvom Spája nás príroda a kultúra a Spoločné odborné vzdelávanie na poľsko-slovenskom pohraničí Programu cezhraničnej spolupráce Interreg V-A Poľsko-Slovensko 2014-2020.

Individuálne mikroprojekty s cezhraničným charakterom môžu predkladať oprávnení žiadatelia v rámci dvoch prioritných osí:

 • prioritnej osi 1 pod názvom Ochrana a rozvoj prírodného a kultúrneho dedičstva cezhraničného územia, a
 • prioritnej osi 3 pod názvom Rozvoj cezhraničného a celoživotného vzdelávania.

Podrobné informácie o oprávnenom území, oprávnených žiadateľoch a podmienkach realizácie mikroprojektu sú dostupné na web stránke Zväzku Euroregión „Tatry": www.pwt.euroregion-tatry.eu

Výška finančných prostriedkov vyčlenených na IV. výzvu*:

Prioritná os 1 - 568 747,96 EUR

Prioritná os 3 - 154 566,76 EUR

*výška finančných prostriedkov vyčlenených na spolufinancovanie individuálnych mikroprojektov
v štvrtej výzve môže byť zvýšená, v prípade, že sa v realizovaných mikroprojektoch z predchádzajúcich výziev vyskytnú úspory.

Oprávnené územie realizácie mikroprojektov:

na poľskej strane:

 • nowosądecký subregión: gorlický okres, limanowský okres, nowosądecký okres, nowotarský okres, tatrzańský okres, mesto s postavením okresu Nowy Sącz,
 • osvienčimský subregión: chrzanowský okres, olkuský okres,
 • krakovský subregión: myślenický okres s vylúčením obce Pcim.

na slovenskej strane:

 • Prešovský samosprávny kraj: okres Stará Ľubovňa, okres Bardejov, okres Kežmarok, okres Levoča, okres Poprad, okres Spišská Nová Ves (Košický kraj),
 • Žilinský samosprávny kraj: okres Dolný Kubín, okres Tvrdošín, okres Ružomberok, okres Liptovský Mikuláš.

V rámci IV. výzvy finančný príspevok môžu získať len individuálne mikroprojekty

Individuálny mikroprojekt - výška finančného príspevku z Európskeho fondu regionálneho rozvoja: min. 2 000,00 EUR, max. 50 000,00 EUR, maximálna celková hodnota rozpočtu: 70 000,00 EUR

Miera spolufinancovania mikroprojektov:

 • maximálne 85 %  z Európskeho fondu regionálneho rozvoja
 • maximálne 5 % zo štátneho rozpočtu
 • minimálne 10 % - vlastný vklad mikroprijímateľov

Termín, spôsob a miesto podávania žiadostí:

Žiadosti vyplnené v poľskom a slovenskom jazyku sa podávajú v elektronickej podobe prostredníctvom on-line aplikácie Generátor žiadostí a vyúčtovaní dostupnej na web stránke: www.e-interreg.eu  a v papierovej verzii, ktorú je možné doručiť doporučeným listom, kuriérom alebo osobne do sídla Zväzku Euroregión „Tatry" najneskôr do 31. augusta 2020 do 15:00 hod. Rozhoduje dátum a čas predloženia papierovej verzie (2 exempláre vytlačenej, podpísanej a opečiatkovanej žiadosti spolu so všetkými povinnými prílohami) v kancelárii Zväzku Euroregión „Tatry" , ul. Sobieskiego 2, 34-400 Nowy Targ.

Iné dôležité informácie:

 1. Vecné zakončenie mikroprojektu nemôže prekročiť 31.12.2021.
 2. Je možné realizovať aktivity zamerané na zmiernenie dopadu pandémie COVID-19, v súlade s kapitolou 5.5 Oprávnené typy aktivít v mikroprojektoch Príručky pre mikroprijímateľa.
 3. Podrobné informácie týkajúce sa podmienok a kritérií poskytnutia finančného príspevku na mikroprojekty v rámci Programu nájdete v Príručke pre prijímateľa a Príručke pre mikroprijímateľa, dostupné na web stránke www.pwt.euroregion-tatry.eu.
 4. Aplikačný balík dokumentov je dostupný na web stránke www.pwt.euroregion-tatry.eu .
 5. V súvislosti so súčasnou situáciou súvisiacou s pandémiou COVID-19 sa školenie pre potenciálnych žiadateľov uskutoční formou individuálnych konzultácií v sídle Zväzku Euroregión „Tatry" po predchádzajúcom dohodnutí termínu školenia.

Všetky informácie poskytuje:

Zväzok Euroregión „Tatry”
ul. Sobieskiego 2, 34-400 Nowy Targ
tel.+48 18 266 99 81,
www.pwt.euroregion-tatry.eu
pwt@euroregion-tatry.eu


Pozri tiež
Pracovná ponuka v EZÚS TATRY s r.o.
Európske zoskupenie územnej spolupráce TATRY s r.o. so sídlom v Nowom Targu hľadá kandidáta/kandidátku na zamestnanca na pozíciu: špecialista pre oblasť malých projektov Fondu malých projektov programu Interreg Poľsko – Slovensko 2021-2027.
Vyhlásená X. výzva na mikroprojekty
Zväzok Euroregión „Tatry“ dňa 3.10.2022 vyhlasuje X. výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie finančného príspevku na realizáciu individuálnych mikroprojektov v rámci strešného projektu s názvom Spája nás príroda a kultúra Programu cezhraničnej spolupráce Interreg V-A Poľsko-Slovensko 2014-2020
Vyhlásená IX. výzva na mikroprojekty
Zväzok Euroregión „Tatry“ dňa 8.7.2022 vyhlasuje IX. výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie finančného príspevku na realizáciu individuálnych mikroprojektov v rámci strešného projektu s názvom Spája nás príroda a kultúra Programu cezhraničnej spolupráce Interreg V-A Poľsko-Slovensko 2014-2020.
^
Informacje na temat Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska-Republika Słowacka 2007-2013. Zamknij