Ładowanie...

Program na roky 2021-2027 naberá finálnu podobu

Pracovná skupina pre prípravu návrhu programu cezhraničnej spolupráce Interreg Poľsko-Slovensko 2021-2027 zasadala online v piatok 5. novembra 2021.

Skupina prerokovala pripomienky Európskej komisie k návrhu programu a pripomienky z verejných konzultácii.  

Európska komisia zdôraznila potrebu zohľadniť v projektoch otázky klimatických zmien a cezhraničnej mobility (vrátane elektromobility). Dôraz kládla aj na digitálnu transformáciu, najmä na digitálne zručnosti tých, ktorí pracujú v odvetví kultúry a cestovného ruchu.

Skupina následne schválila zohľadnenie pripomienok k návrhu programu z verejných a medzisektorových konzultácií.  

Novinkou v programe budú verejné konzultácie projektov v oblasti dedičstva a  cestovného ruchu. Konzultácie umožnia zapojenie o.i. obyvateľov a  miestnych organizácií do rozhodovania o finálnej podobe projektov tak, aby lepšie zohľadňovali potreby pohraničia.  

Na najbližšom zasadnutí, v decembri tohto roku, pracovná skupina plánuje schváliť konečnú verziu návrhu Programu. Európska komisia obdrží návrh programu začiatkom roku 2022. 


Pozri tiež
Vyhlásená X. výzva na mikroprojekty
Zväzok Euroregión „Tatry“ dňa 3.10.2022 vyhlasuje X. výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie finančného príspevku na realizáciu individuálnych mikroprojektov v rámci strešného projektu s názvom Spája nás príroda a kultúra Programu cezhraničnej spolupráce Interreg V-A Poľsko-Slovensko 2014-2020
Vyhlásená IX. výzva na mikroprojekty
Zväzok Euroregión „Tatry“ dňa 8.7.2022 vyhlasuje IX. výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie finančného príspevku na realizáciu individuálnych mikroprojektov v rámci strešného projektu s názvom Spája nás príroda a kultúra Programu cezhraničnej spolupráce Interreg V-A Poľsko-Slovensko 2014-2020.
Vyhlásená VIII. výzva na mikroprojekty
Zväzok Euroregión „Tatry“ dňa 24.1.2022 vyhlasuje VIII. výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie finančného príspevku na realizáciu individuálnych mikroprojektov v rámci strešného projektu s názvom Spoločné odborné vzdelávanie na poľsko-slovenskom pohraničí Programu cezhraničnej spolupráce Interreg V-A Poľsko-Slovensko 2014-2020
^
Informacje na temat Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska-Republika Słowacka 2007-2013. Zamknij