Ładowanie...

Program na roky 2021-2027 naberá finálnu podobu

Pracovná skupina pre prípravu návrhu programu cezhraničnej spolupráce Interreg Poľsko-Slovensko 2021-2027 zasadala online v piatok 5. novembra 2021.

Skupina prerokovala pripomienky Európskej komisie k návrhu programu a pripomienky z verejných konzultácii.  

Európska komisia zdôraznila potrebu zohľadniť v projektoch otázky klimatických zmien a cezhraničnej mobility (vrátane elektromobility). Dôraz kládla aj na digitálnu transformáciu, najmä na digitálne zručnosti tých, ktorí pracujú v odvetví kultúry a cestovného ruchu.

Skupina následne schválila zohľadnenie pripomienok k návrhu programu z verejných a medzisektorových konzultácií.  

Novinkou v programe budú verejné konzultácie projektov v oblasti dedičstva a  cestovného ruchu. Konzultácie umožnia zapojenie o.i. obyvateľov a  miestnych organizácií do rozhodovania o finálnej podobe projektov tak, aby lepšie zohľadňovali potreby pohraničia.  

Na najbližšom zasadnutí, v decembri tohto roku, pracovná skupina plánuje schváliť konečnú verziu návrhu Programu. Európska komisia obdrží návrh programu začiatkom roku 2022. 


Pozri tiež
Pracovná ponuka v EZÚS TATRY s r.o.
Európske zoskupenie územnej spolupráce TATRY s r.o. so sídlom v Nowom Targu hľadá kandidáta/kandidátku na zamestnanca na pozíciu: špecialista pre oblasť malých projektov Fondu malých projektov programu Interreg Poľsko – Slovensko 2021-2027.
Vyhlásená X. výzva na mikroprojekty
Zväzok Euroregión „Tatry“ dňa 3.10.2022 vyhlasuje X. výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie finančného príspevku na realizáciu individuálnych mikroprojektov v rámci strešného projektu s názvom Spája nás príroda a kultúra Programu cezhraničnej spolupráce Interreg V-A Poľsko-Slovensko 2014-2020
Vyhlásená IX. výzva na mikroprojekty
Zväzok Euroregión „Tatry“ dňa 8.7.2022 vyhlasuje IX. výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie finančného príspevku na realizáciu individuálnych mikroprojektov v rámci strešného projektu s názvom Spája nás príroda a kultúra Programu cezhraničnej spolupráce Interreg V-A Poľsko-Slovensko 2014-2020.
^
Informacje na temat Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska-Republika Słowacka 2007-2013. Zamknij