Ładowanie...

Wielokulturowe dziedzictwo Jabłonki i Trsteny

PARTNER WIODĄCY: Orawskie Centrum Kultury  w Jabłonce

PARTNER SŁOWACKI: Mesto Trstená 

PARTNERZY KRAJOWI:  Stowarzyszenie "450-lecie Jabłonki, Orawska Biblioteka Publiczna w Jabłonce        

TYP MIKROPROJEKTU: wspólny

OKRES REALIZACJI: 07-2016 – 02-2017

WARTOŚĆ PROJEKTU: 106 693,08 EUR w tym dofinansowanie z EFRR 90 689,11 EUR


 

Zachowanie pamięci o wielokulturowym dziedzictwie Orawy, to myśl przewodnia wokół której instytucje z pogranicza polsko - słowackiego: Orawskie Centrum Kultury (Partner Wiodący), Miasto Trstená, Stowarzyszenie „450-lecie Jabłonki” i Orawska Biblioteka Publiczna w Jabłonce stworzyły sieć współpracy.


W ciągu 8 miesięcy 2016 i 2017 roku partnerzy w ramach mikroprojektu wspólnego zorganizowali cykl różnorodnych działań miękkich, których celem było upowszechnienie, zachowanie i promocja dziedzictwa dwóch przygranicznych miejscowości: Jabłonki i Trsteny na tle wspólnych dziejów regionu Orawy.


GŁÓWNE DZIAŁANIA ZREALIZOWANE W RAMACH PROJEKTU:


Konferencja naukowa


Konferencja naukowa pn. „450 lat dziejów Jabłonki” zorganizowana została przez Stowarzyszenie „450-lecie Jabłonki” w dniu 16 lipca 2016 r.Konferencja dedykowana była historii Górnej Orawy, historii Jabłonki oraz życiu społeczno – gospodarczemu na pograniczu polsko-słowackim. Wystąpienia prelegentów ubarwił występ orawskich kapeli ludowych, które zaprezentowały zebranym uczestnikom folklor Górnej Orawy.


     

                                                                                                                                                       Konferencja,  fot.archiwum partnerów

Wystawa plenerowa


Wystawa plenerowa przedstawiająca dawną Orawę, w tym: tradycyjny strój, życie codzienne, archaiczne budownictwo eksponowana była przez OCK w parku w Jabłonce. Jej uroczyste otwarcie odbyło się w dniu 14 lipca 2016 r.


     

Wystawa,  fot.archiwum Orawskiego Centrum Kultury


 

Wydanie publikacji


Wydanie publikacji efektem realizacji działań partnerów były wspólne, trwałe transgraniczne produkty. Pierwszym z nich była monografia pn. „Jabłonka – stolica polskiej Orawy”. Historia i współczesność”. Ta publikacja popularno – naukowa nie tylko przedstawia dzieje Jabłonkii Orawy, ale także zawiera informacje na temat życia społecznego, kulturalnego oraz warunków przyrodniczo-geograficznych Orawy.

Tematycznie uzupełnia ją wydawnictwo „Administracja i życie gospodarcze 1945-2014”. Opisuje ono życie gospodarcze Jabłonki, historię samorządu, administracji oraz współpracę transgraniczną Jabłonki i Trsteny Niematerialne dziedzictwo Orawy, życie codzienne, wydarzenia kulturalne i społeczne uchwycone zostały z kolei w albumie „Jabłonka na starej fotografii”.

Wydano również polsko-słowacką płytę z nagraniami tradycyjnej muzyki Górnej Orawy „Pozbacowane nuty.Fot. archiwum Orawskiego Centrum Kultury


 

Warsztaty


„Wielokulturowość Jabłonki i Trsteny” – pod takim hasłem od października do lutego 2016 Orawskie Centrum Kultury zorganizowało dwa transgraniczne warsztaty regionalne.

Warsztaty dotyczące wielokulturowości w folklorze zrealizowane zostały w 6 blokach obejmujących m.in. naukę gry w tradycyjnej orawskiej kapeli, naukę orawskiego śpiewu, czy warsztaty rękodzieła (haft i wyszywanie),

Z kolei warsztaty na temat dziejów Jabłonki i Trsteny mieściły w sobie warsztaty historyczne dotyczące obu partnerskich miejscowości oraz warsztaty fotograficzne.


      

Warsztaty transgraniczne, fot. archiwum Orawskiego Centrum Kultury


 

Zwrócenie uwagi poprzez realizowane w mikroprojekcie działania na wspólne dzieje Polaków i Słowaków na Orawie - przeszłość, która w trudzie i bólach osadnictwa na tych ziemiach, klęsk wojny i żywiołów, podążała ku teraźniejszości - sprawiła, że uczestnicy działań projektu zatrzymali się na chwilę, dotknęli tej historii, otwierając oczy na wspólne dziedzictwo kulturowe. Jest to ważny krok na drodze do integracji wielokulturowego pogranicza polsko-słowackiej Orawy - małej ojczyzny, która dzięki wspólnej promocji została odkryta dla mieszkańców i przybywających w te strony turystów.


Więcej informacji o projekcie możne znaleźć tutaj.


 

Zobacz również
Kolejny mikroprojekt poprawi bezpieczeństwo na pograniczu polsko-słowackim!
21 lipca 2022 r. Związek Euroregion "Tatry" zawarł z Gminą Lipnica Wielka umowę o dofinansowanie mikroprojektu pt. "Poprawa bezpieczeństwa na pograniczu polsko-słowackim".
Euroregion "Tatry" na Poroniańskim lecie!
22 lipca 2022 r. promowaliśmy efekty mikroprojektów realizowanych w Euroregionie "Tatry" podczas otwarcia 47. Poroniańskiego lata.
Zakończył się dziewiąty nabór wniosków o dofinansowanie mikroprojektów indywidualnych w ramach projektu parasolowego pt. „Łączy nas natura i kultura” Programu Współpracy Transgranicznej INTERREG V-A Polska-Słowacja 2014-2020.
W dniu 15 lipca 2022 r. o godzinie 15:00 został zakończony dziewiąty nabór wniosków o dofinansowanie mikroprojektów w ramach projektu parasolowego pt. „Łączy nas natura i kultura” Programu Współpracy Transgranicznej INTERREG V-A Polska-Słowacja 2014-2020.
^
Informacje na temat Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska-Republika Słowacka 2007-2013. Zamknij