Ładowanie...

Instytucje w Programie

Z uwagi na transgraniczny charakter Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020, w jego realizacji uczestniczą instytucje z Polski i ze Słowacji.

Instytucja Zarządzająca (IZ)

Zadania Instytucji Zarządzającej w Programie Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020 wykonywane są przez polskiego ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego (obecnie Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Rzeczpospolitej Polskiej).
Instytucja Zarządzająca odpowiada za sprawną i poprawną realizację Programu – zarówno w ujęciu całościowym, jak i na poziomie poszczególnych projektów. Kompetencje w zakresie zarządzania Programem są bardzo szerokie – począwszy od podpisywanie z beneficjentami umów o dofinansowanie, dokonywanie płatności na rzecz beneficjentów, rozpatrywanie skarg, nakładanie korekt finansowych z tytułu nieprawidłowej realizacji umowy i odzyskiwanie należności, aż po całościowe monitorowanie realizacji wskaźników Programu i prowadzenie ewaluacji. Instytucja Zarządzająca opracowuje także dokumenty dotyczące różnych aspektów związanych z realizacją Programu oraz zapewnia prowadzenie właściwych działań informacyjno-promocyjnych o Programie. Część swoich zadań, dotyczących przeprowadzania kontroli krzyżowych, mających na celu wykrycie i eliminowanie podwójnego finansowania wydatków w ramach Programu, Instytucja Zarządzająca oddelegowała do Centrum Projektów Europejskich (CPE).

Kontakt
Departament Współpracy Terytorialnej (DWT)
tel. 22 273 81 50
fax 22 273 89 18
e-mail: sekretariatDWT@mir.gov.pl
www.mir.gov.pl

Instytucja Krajowa (IK)

Funkcję Instytucji Krajowej w Programie Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020 pełni Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Republiki Słowackiej. Instytucja Krajowa wspomaga Instytucję Zarządzającą w koordynowaniu działań związanych z Programem w Republice Słowackiej. Instytucja Krajowa odpowiada również za zapewnienie krajowego dofinansowania z budżetu państwa Republiki Słowackiej.

Kontakt
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich Republiki Słowackiej
Departament Programów Współpracy Transgranicznej
Ul. Prievozská 2/B,
SK-825 25 Bratysława
Republika Słowacka
www.land.gov.sk

Instytucja Certyfikująca

Obowiązki Instytucji Certyfikującej są wykonywane przez Instytucję Zarządzającą - polskie Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju. Instytucja Certyfikująca jest odpowiedzialna m.in. za: sporządzanie i przedkładanie Komisji Europejskiej wniosków o płatność, sporządzanie rocznych sprawozdań finansowych, prowadzenie zapisów księgowych dotyczących wydatków zadeklarowanych Komisji Europejskiej i ewidencji kwot podlegających procedurze odzyskiwania i kwot wycofanych po anulowaniu całości lub części wkładu dla operacji.

Instytucja Audytowa (IA)

Organem pełniącym rolę Instytucji Audytowej jest Generalny Inspektor Kontroli Skarbowej (GIKS) w Ministerstwie Finansów Rzeczpospolitej Polskiej. GIKS wykonuje swoje zadania przy pomocy Departamentu Ochrony Interesów Finansowych Unii Europejskiej w Ministerstwie Finansów oraz 16 Urzędów Kontroli Skarbowej (UKS). IA zapewnia, że podejmowane czynności audytowe są zgodne z międzynarodowo uznanymi standardami audytu. IA ponosi wyłączną odpowiedzialność za planowanie i wybór projektów (operacji) objętych audytem, a także za uzgodnienie sposobu prowadzenia czynności audytowych oraz sprawozdawania z podjętych ustaleń i wydanych zaleceń/rekomendacji.IA zapewnia prowadzenie audytów systemów zarządzania i kontroli na podstawie właściwej próby.

Wspólny Sekretariat Techniczny (WST)

Wspólny Sekretariat Techniczny wspomaga Instytucję Zarządzającą i Komitet Monitorujący w wypełnianiu ich obowiązków. WST odpowiada za:
  • wspieranie wnioskodawców i partnerów podczas realizacji projektów,
  • proces: składania i oceny „dużych” wniosków projektowych, przygotowywania umów o ich dofinansowanie, zarządzania wdrażaniem projektów (m.in.: weryfikacja wniosków o płatność),
  • monitorowanie procesu realizacji Programu jako całości,
  • prowadzenie działań informacyjnych i promocyjnych.
WST wspierany jest przez Regionalne Punkty Kontaktowe.

Kontakt
Wspólny Sekretariat Techniczny
ul. Halicka 9, 31 - 036 Kraków
tel.: +48 12 444 15 00,
tel/fax: +48 12 294 60 87,
kontakt@plsk.eu
czynne w godzinach 8.15 - 16.15
www.plsk.eu

Regionalne Punkty Kontaktowe (RPK)

Regionalne Punkty Kontaktowe wspierają Wspólny Sekretariat Techniczny przy wykonywaniu powierzonych mu działań z zakresu informacji i promocji zgodnie zeStrategią komunikacji programu Interreg Polska-Słowacja 2014-2020.Umiejscowione są po stronie polskiej - w Urzędach Marszałkowskich województw: małopolskiego śląskiego i podkarpackiego - oraz po stronie słowackiej w Wyższych Jednostkach Terytorialnych Preszów i Żylina. Do głównych zadań RPK należy: udzielanie konsultacji wnioskodawcom i beneficjentom, pomoc w nawiązywaniu partnerstw, dystrybucja materiałów promocyjnych, kontakt z przedstawicielami lokalnych i regionalnych mediów.

Kontakt

REGIONALNE PUNKTY KONTAKTOWE - STRONA POLSKA

Urząd Marszałkowski

Województwa Małopolskiego

Urząd Marszałkowski

Województwa Podkarpackiego

Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego

ul. Wielicka 72, 30-552 Kraków

http://www.ewt.malopolska.pl/

Al. Ł. Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów
www.wrota.podkarpackie.pl/pl/fue

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
www.ewt.slaskie.pl

Osoba do kontaktu:

Osoba do kontaktu:

Osoby do kontaktu:

Grzegorz First
tel.: +48 12 29 90 634
Faks: +48 12 29 90 726
gfir@malopolska.mw.gov.pl

Natalia Medyńska
n.medynska@podkarpackie.pl
tel.: +48 17 747 64 25
faks: +48 17 747 64 27

Barbara Witala
ul. Dąbrowskiego 23, 40-037 Katowice
tel.:+48 32 774 03 10
bwitala@slaskie.pl
Bożena Mendrek - Gańczarczyk
ul. Piastowska 40, 43-300 Bielsko – Biała
tel./faks:+48 33 485 32 84
bganczarczyk@slaskie.pl

REGIONALNE PUNKTY KONTAKTOWE - STRONA SŁOWACKA

Wyższa Jednostka Terytorialna Prešov

Wyższa Jednostka Terytorialna Žilina

Wydział Rozwoju Regionalnego
Namiestie mieru 2, 080 01 Presov
www.po-kraj.sk/sk/

Wydział Rozwoju Regionalnego
Komenského 48, 011 09 Žilina
http://www.regionzilina.sk/

Osoby do kontaktu:

Osoby do kontaktu:

Terézia Matušová
Terezia.matusova@vucpo.sk
tel: +421 51 7081 524
fax:+421 51 7081 500


Andrea Kmecová
andrea.kmecova@vucpo.sk
tel.: +421 51 7081 526

Katarína Ďuranová
katarina.duranova@zask.sk
tel.: +421 41 503 21 47
fax: +421 41 503 23 37

Miloslav Žilka
miloslav.zilka@zask.sk
tel.: +421 41 503 21 46
fax: +421 41 503 23 41Euroregiony/Wyższe Jednostki Terytorialne

Euroregiony: Tatry, Karpacki, Beskidy pełnią rolę partnerów wiodących projektów parasolowych, w ramach których na pograniczu polsko-słowackim wdrażane są mikroprojekty. Partnerami zagranicznymi w tych projektach są Wyższa Jednostka Terytorialna w Preszowie i Wyższa Jednostka Terytorialna w Żylinie.Struktura partnerstwa projektów parasolowych przedstawia się następująco:
  • Euroregion "Tatry" + WJT Preszów +WJT Żylina
  • Euroregion Karpackiego + WJT Preszów
  • Euroregion Beskidy + WJT Żylina
Partnerzy odpowiedzialni będą całościowe za zarządzanie projektem parasolowym począwszy od opracowania dokumentów dla mikrobeneficjentów, udzielanie pomocy w wyszukiwaniu partnerów,ogłaszanie naborów mikroprojektów,prowadzenie konsultacji i szkoleń dla wnioskodawców i mikrobeneficjentów, przez ocenę mikroprojektów, zawieranie umów z beneficjentami, poświadczanie prawidłowej realizacji zadań i wskaźników określonych we wniosku o dofinansowanie mikroprojektu, zapewnienie prawidłowości wydatków przedstawionych do refundacji, aż po przekazywanie refundacji. Do zadań partnerów należeć będą także zadania stricte związane z procesem administrowania projektem parasolowym tj. m.in. przedkładanie wniosków o płatność projektu parasolowego do właściwych instytucji, monitorowanie właściwych części Projektów Parasolowych, przygotowywanie niezbędnych informacji, promocja Projektu Parasolowego.
Kontakt
Związek Euroregion "Tatry"
ul. Sobieskiego 2, 34-400 Nowy Targ
tel./fax. +4818 266 99 81
e-mail: pwt@euroregion-tatry.eu
www.pwt.euroregion-tatry.eu
Biuro czynne: pn.-pt. 8:00-16:00
Informacji udzielają: Michał Stawarski i Anna Sowińska

Stowarzyszenie Euroregion Karpacki Polska
ul. Rynek 16, 35-064 Rzeszów,
tel. +48 17 853 68 98 lub +48 17 857 63 69
e-mail: sekretariat@karpacki.pl
www.karpacki.pl

Stowarzyszenie Region Beskidy
ul. Widok 18/1-3, 43-300 Bielsko-Biała
tel./fax: +48 /33 488 89 20; +48 33 488 89 30
e-mail: biuro@euroregion-beskidy.pl
www.euroregion-beskidy.pl

Kontakt do Wyższej Jednostki Terytorialnej w Preszowie i Wyższej Jednostki Terytorialnej w Żylinie znajduje się w części Regionalne Punkty Kontaktowe.

Komitet Monitorujący (KM)

Polsko-słowacki Komitet Monitorujący stanowi niezależne ciało doradczo-opiniodawcze powołane przez Instytucję Zarządzającą w celu dokonywania przeglądu wdrażania programu. Do jego głównych zadań należy m.in. zatwierdzanie dokumentów programowych, wybór projektów do dofinansowania i rozpatrywanie skarg dotyczących wyboru projektów, monitorowanie postępu wdrażania Program. Informacje dotyczące składu Komitetu Monitorującego PWT Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020 znajda Państwo tutaj.
Zobacz również
Oferta pracy w EUWT TATRY z o.o.
Europejskie Ugrupowanie Współpracy Terytorialnej TATRY z o.o. poszukuje kandydata/kandydatki na pracownika do Działu Funduszu Małych Projektów Programu Interreg Polska-Słowacja 2021-2027 na stanowisko: Specjalista ds. obsługi małych projektów. Miejsce pracy: Słowacja, Kieżmark
Wizyta studyjna pt. "Śladami MikroLiderów Pogranicza"
W dniach 12-14 czerwca 2023 r. Związek Euroregion "Tatry" zorganizował wizytę studyjną pt. "Śladami MikroLiderów Pogranicza".
Prezentacja filmu pt. "Wendelin Haber - ojciec Euroregionu "Tatry" w Instytucie Słowackim w Warszawie
Pokaz filmu odbędzie się w dniu 29 czerwca 2023 r. o godz. 17:30 w Instytucie Słowackim w Warszawie, ul. Krzywe Koło 12/14a.
^
Informacje na temat Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska-Republika Słowacka 2007-2013. Zamknij