Ładowanie...

Komunikaty dotyczące COVID-19

Odwołanie uroczystego podpisania umów z mikrobeneficjentami III naboru (12.03.2020 r.)
Informujemy, że w związku ze zmieniającą się dynamicznie sytuacją epidemiologiczną w zachorowalności na COVID-19 w Polsce i na świecie oraz stosując się do rekomendacji Głównego Inspektora Sanitarnego, Związek Euroregion „Tatry” podjął decyzję o odwołaniu uroczystego podpisywania umów o dofinansowanie polsko-słowackich mikroprojektów zaplanowanych w dniu 16.03.2020 r. o godzinie 11:00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Starym Sączu oraz w dniu 18.03.2020 r. o godzinie 11:00 w siedzibie Tatrzańskiej Agencji Rozwoju, Promocji i Kultury w Zakopanem. 
 
Informacja dla mikrobeneficjentów w związku z rozprzestrzenianiem się  wirusa COVID-19 (13.03.2020 r.)
W związku z aktualnym zagrożeniem epidemicznym oraz jego potencjalnym negatywnym wpływem na realizację mikroprojektów w ramach Programu Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020 informujemy, że Instytucja Zarządzająca oraz Euroregion "Tatry" wychodząc naprzeciw mikrobeneficjentom będą indywidualnie rozpatrywać wszystkie przypadki, w których ww. okoliczności wpłynęły na realizację działań projektowych i wartość osiąganych wskaźników. W zależności od problemu będziemy razem z Państwem szukać optymalnych wdanym przypadku rozwiązań.
Instytucja Zarządzająca Programem Polska-Słowacja 2014-2020 wspólnie z Instytucją Krajową pracuje nad mechanizmami, które w sposób elastyczny i korzystny dla Państwa pozwolą na sprawną realizację zaplanowanych w mikroprojektach działań. Przewiduje się m.in.:

-wyrażanie zgody na wydłużenie okresu realizacji mikroprojektów,

-wydłużenie terminów składania raportów,

-elastyczne podejście do terminów przeprowadzania kontroli na miejsc,

-bardziej elastyczne podejście do oceny kwalifikowalności wydatków, na którą ma wpływ obecne zagrożenie epidemiczne.

Uprzejmie prosimy o bieżące informowanie Związku Euroregion "Tatry" o ewentualnych problemach w mikroprojekcie, które są spowodowane zagrożeniem epidemicznym wskutek rozprzestrzenienia się koronawirusa.

Jednocześnie prosimy o jak najszybsze podjęcie wszelkich niezbędnych starań związanych z odwołaniem spotkań i odzyskaniem zapłaconych w ramach mikroprojektów środków, zgodnie z warunkami umowy w przypadku anulowania: podróży, spotkania, wydarzenia, itp.

Praca biura Związku Euroregion "Tatry"

Informujemy, że od dnia 16 marca 2020 r. do odwołania pracownicy biura Euroregionu "Tatry" będą pracować zdalnie i kontakt z nimi możliwy jest tylko drogą elektroniczną.

Z uwagi na Państwa i nasze bezpieczeństwo korespondencję prosimy kierować na adres:

pwt@euroregion-tatry.eu

Niezbędne dokumenty w wersji papierowej prosimy przesyłać za pośrednictwem Poczty Polskiej lub firm kurierskich.

 

Komunikat dla beneficjentów realizujących projekty w związku z pandemią COVID-19 (06.04.2020 r.)

Obecna sytuacja związana z pandemią może mieć istotny wpływ na realizację działań zaplanowanych w projektach. Jesteśmy świadomi, że w obecnej sytuacji mogą być Państwo zmuszeni do odwołania, przesunięcia działań bądź przeprowadzenia innych nieodzownych zmian w projektach. Jednocześnie zdajemy sobie sprawę, że sytuacja ta może w różnym stopniu utrudniać dotrzymanie terminów wynikających z dokumentów programowych oraz wpłynąć na kwalifikowalność wydatków.
Aby złagodzić możliwe skutki tej sytuacji, Instytucja Zarządzająca (Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej RP), Instytucja Krajowa (Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Republiki Słowackiej) oraz Wspólny Sekretariat Techniczny proponują szereg udogodnień polegających na bardziej elastycznym stosowaniu regulacji zawartych w Podręczniku beneficjenta.

Szczegóły znajdują się w załączonym dokumencie.

Komunikat dotyczący działań w ramach zasady konkurencyjności niezbędnych do przeciwdziałania skutkom COVID-19 (07.04.2020 r.)

Na podstawie korespondencji, którą otrzymaliśmy w dniu od Instytucji Zarządzającej, informujemy że istnieje możliwość wyłączenia zasady konkurencyjności w zamówieniach, realizowanych w projektach przez polskich beneficjentów. Zamówienie te muszą być jednak niezbędne do przeciwdziałania skutkom COVID-19.

Zasady szczegółowe dla polskich beneficjentów dotyczące udzielania zamówień zgodnie z zasadą konkurencyjności określają wyjątki, pozwalające na niestosowanie procedur, w szczególnych okolicznościach. Wyłączenie to może nastąpić m.in ze względu na:
- wyjątkową sytuację niewynikającą z przyczyn leżących po stronie zamawiającego, której wcześniej nie można było przewidzieć (np. klęski żywiołowe, katastrofy, awarie), wymagane jest natychmiastowe wykonanie zamówienia i nie można zachować terminów przewidzianych zasadą konkurencyjności
- pilną potrzebę (konieczność) udzielenia zamówienia niewynikającą z przyczyn leżących po stronie zamawiającego, której wcześniej nie można było przewidzieć, nie można zachować terminów przewidzianych zasadą konkurencyjności.
Obecny stan związany z pandemią wirusa SARS-CoV-2, możemy zidentyfikować jako stan spełniający przesłanki wystąpienia siły wyższej. Tym samym, wyłączenie zasady konkurencyjności będzie możliwe z powyższych względów.
Należy pamiętać, że skorzystanie z tego typu odstępstwa powinno być poprzedzone wnikliwą analizą każdego przypadku. Zastosowanie wyłączenia na podstawie ww. względów musi zostać uzasadnione. Określone przesłanki wyłączenia, w razie wątpliwości należy interpretować w oparciu o wykładnię i orzecznictwo wydane względem odpowiednich przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych, tj. art. 62 i art. 67.

Zmiana umowy o zamówienie w ramach zasady konkurencyjności a siła wyższa (19.04.2020 r.)

Uprzejmie informujemy, że opublikowany został komunikat dotyczący dopuszczalnych zmian umowy o zamówienie w trybie zasady konkurencyjności w związku z wystąpieniem siły wyższej.
Zgodnie z tym komunikatem dla projektów, w ramach których zawarte zostały umowy o zamówienie zgodnie z zasadą konkurencyjności, możliwe jest dokonanie istotnej zmiany postanowień tej umowy. Warunkiem tego jest, aby taka zmiana nie prowadziła do zmiany ogólnego charakteru umowy oraz
-konieczność tej zmiany spowodowana była okolicznościami, których zamawiający, działając z należytą starannością,nie mógł przewidzieć,
- wzrost wynagrodzenia spowodowany każdą kolejną zmianą nie przekroczył 50% wartości pierwotnej umowy.
Obecny stan epidemii (SARS-CoV-2) spełnia przesłanki kwalifikacji tego zdarzenia jako siły wyższej, tzn. wyjątkowej sytuacji niewynikającej z przyczyn leżących po stronie zamawiającego, której nie mógł on przewidzieć. Oznacza to, że zmiany istotne, które zaistniały wskutek wystąpienia pandemii wirusa np.:
-zmiana terminu wykonania umowy,
-czasowe zawieszenie jej wykonywania,
-zmiana sposobu wykonywania dostaw, usług lub robót budowlanych;
będą możliwe do wprowadzenia pod warunkiem, że nie prowadzą do zmiany ogólnego charakteru umowy.Odnosząc się zaś do drugiego warunku,istotne jest to, aby ewentualny wzrost wynagrodzenia towarzyszący zmianie,nie przekroczył 50% wartości pierwotnej umowy. W przypadku wprowadzania kilku kolejnych zmian w umowie limit ten należy odnieść do wartości każdej z nich, co oznacza, że wzrost wynagrodzenia spowodowany każdą kolejną zmianą nie może przekroczyć 50% wartości pierwotnej umowy.
 
Praca biura Związku Euroregion "Tatry" od maja 2020 r. (05.05.2020 r.)
Uprzejmie informujemy, że od początku maja 2020 r. biuro Euroregionu "Tatry" przy ul. Sobieskiego 2 w Nowym Targu czynne jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 16:00.
Niemniej jednak z uwagi na ciągle zagrożenie epidemiologiczne, a tym samym Państwa i nasze bezpieczeństwo zachęcamy do kontaktu telefonicznego (+ 48 18 266 99 81) lub mailowego (pwt@euroregion-tatry.eu).

Niezbędne dokumenty w wersji papierowej  prosimy przesyłać za pośrednictwem Poczty Polskiej lub firm kurierskich. 

Natomiast w sytuacji, gdy konieczna będzie Państwa wizyta u nas w biurze bardzo prosimy o korzystanie ze środków ochrony osobistej (maseczki, rękawiczki).

 

Ustawa funduszowa - rozwiązania wspierające realizację projektów dofinansowanych ze środków unijnych (18.05.2020 r.)

Wszystkich beneficjentów realizujących projekty unijne zachęcamy do zapoznania się z Ustawą z dnia 3 kwietnia 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach wspierających realizację programów operacyjnych w związku z wystąpieniem COVID-19 w 2020 r. Ustawa dostępna jest tutaj.
 
Komunikat dotyczący zawierania przez polskich beneficjentów umów w ramach zamówień publicznych (18.05.2020 r.)

Informujemy, że ustawa o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i  zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych umożliwia w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii oraz związanych z nimi ograniczeń w przemieszczaniu się, zawieranie umów i aneksów  w rozumieniu ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) w formie pisemnej, albo za zgodą zamawiającego w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

 

Informacja i promocja w Programie Interreg V-A Polska-Słowacja w dobie COVID-19 (20.05.2020 r.)

W dniu 20 maja 2020 r. przedstawiciele instytucji uczestniczących we wdrażaniu Programu Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020 spotkali się, aby dyskutować o zmianach Planu Działań Informacyjno-Promocyjnych na rok 2020.

Epidemia COVID-19 wymusiła na WST, Euroregionach, Regionalnych Punktach Kontaktowych zmianę dotychczas zaplanowanych działań związanych z informacją i promocją w Programie Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020. Stąd uczestnicy spotkania, tym razem w formie spotkania online wymieniali się pomysłami, które umożliwią realizację w nadchodzących miesiącach podstawowych działań informacyjnych i promocyjnych. Zgodnie z zaleceniami Instytucji Zarządzającej Programem m.in.:
-odwołane zostaną w 2020 r.  te wydarzenia, które związane są z większą liczbą uczestników, w tym wydarzenia roczne w formie plenerowych, otwartych imprez z udziałem publiczności.
-imprezy te, tam, gdzie to możliwe zamienione zostaną na alternatywne formy promocji o efektach programów i unijnym wsparciu. 

Związek Euroregion "Tatry" w trakcie spotkania reprezentowała pani Małgorzata Frączek

Komunikat dla mikrobeneficjentów realizujących mikroprojekty w związku z pandemią COVID-19 (10.06.2020)

Zachęcamy do zapoznania się z treścią Komunikatu dla mikrobeneficjentów realizujących mikroprojekty w związku z pandemią COVID-19. Komunikat zawiera informację na temat możliwości częstszego raportowania wydatków w ramach realizowanych mikroprojektów poprzez składanie raportów częściowych/dodatkowych. Jest to odpowiedź na zgłaszane przez Państwa - naszych mikrobeneficjentów problemy związane z płynnością finansową wynikające z konieczności wydłużenia realizacji poszczególnych działań projektowych z uwagi na ogłoszony w Polsce i na Słowacji  stan epidemii (SARS-CoV-2). Dokument ten, wypracowany  wspólnie przez wszystkie podmioty zarządzające  małymi projektami na granicy polsko-słowackiej umożliwia Państwu:

- składanie częściowych raportów z realizacji mikroprojektów wspólnych obejmujących 6 kolejnych miesięcy realizacji mikroprojektu (pkt. I komunikatu), 
- składanie raportów z realizacji mikroprojektu indywidualnego w sytuacji gdy wysokość wydatków za dany okres sprawozdawczy nie przekracza kwoty 10 tyś. EUR (pkt. II komunikatu).

Zatwierdzony w dniu 10.06.2020 r. przez Komitet ds. mikroprojektów Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020 Komunikat dostępny jest w wersji polskiej w wersji słowackiej. 

 

 
Zobacz również
Oferta pracy w EUWT TATRY z o.o.
Europejskie Ugrupowanie Współpracy Terytorialnej TATRY z o.o. poszukuje kandydata/kandydatki na pracownika do Działu Funduszu Małych Projektów Programu Interreg Polska-Słowacja 2021-2027 na stanowisko: Specjalista ds. obsługi małych projektów. Miejsce pracy: Słowacja, Kieżmark
Wizyta studyjna pt. "Śladami MikroLiderów Pogranicza"
W dniach 12-14 czerwca 2023 r. Związek Euroregion "Tatry" zorganizował wizytę studyjną pt. "Śladami MikroLiderów Pogranicza".
Prezentacja filmu pt. "Wendelin Haber - ojciec Euroregionu "Tatry" w Instytucie Słowackim w Warszawie
Pokaz filmu odbędzie się w dniu 29 czerwca 2023 r. o godz. 17:30 w Instytucie Słowackim w Warszawie, ul. Krzywe Koło 12/14a.
^
Informacje na temat Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska-Republika Słowacka 2007-2013. Zamknij