Ładowanie...

Kto moze być partnerem

Ze względu na transgraniczny charakter Programu, każdy wnioskodawca musi mieć partnera po drugiej stronie granicy. Partnerstwo to musi być potwierdzone porozumieniem (w przypadku mikroprojektów indywidualnych) lub umową partnerską (w przypadku mikroprojektów wspólnych), które określają wzajemne działania i zobowiązania podczas realizacji mikroprojektu. Porozumienie/umowa partnerska stanowi załącznik do wniosku o dofinansowanie mikroprojektu. Podstawowe obowiązki partnerów w mikroprojektach zestawiono w poniższej tabeli.

 

Tabela Obowiązki partnerów

Obowiązki wnioskodawcy

(Partnera Wiodącego mikroprojektu)

Obowiązki partnera zagranicznego/partnera krajowego

MIKROPROJEKT INDYWIDUALNY

§ Przygotowanie mikroprojektu we współpracy z partnerem/partnerami.

§ Wyznaczenie osoby odpowiedzialnej za realizację mikroprojektu.

§ Zawarcie porozumienia partnerskiego.

§ Uczestnictwo w przygotowaniu mikroprojektu.

§ Wyznaczenie osoby odpowiedzialnej za współpracę w zakresie mikroprojektu.

§ Podpisanie porozumienia partnerskiego.

§ Złożenie wniosku o dofinansowanie mikroprojektu do właściwego Euroregionu/SKP /SKŻ ze względu na siedzibę wnioskodawcy mikroprojektu SKP/SKŻ

§ Podpisanie umowy o dofinansowanie mikroprojektu

 

§ Realizacja i rozliczenie mikroprojektu (merytoryczna i finansowa odpowiedzialność za realizowany mikroprojekt).

§ Uczestnictwo w realizacji mikroprojektu (zgodnie z założeniami porozumienia).

MIKROPROJEKT WSPÓLNY

§ Przygotowywanie mikroprojektu.

§ Wyznaczenie osoby odpowiedzialnej za realizację mikroprojektu.

§ Zawarcie umowy partnerskiej z partnerem/partnerami mikroprojektu precyzującego zadania i odpowiedzialność poszczególnych partnerów.

§ Aktywne uczestnictwo w przygotowaniu mikroprojektu.

§ Wyznaczenie osoby odpowiedzialnej za współpracę w zakresie mikroprojektu.

§ Podpisanie umowy partnerskiej.

§ Podpisanie i złożenie wspólnego wniosku o dofinansowanie mikroprojektu do właściwego Euroregionu/SKP/SKŻ ze względu na siedzibę PW mikroprojektu wspólnegoSKP/SKŻ.

-

§ Podpisanie wielostronnej umowy o dofinansowanie mikroprojektu z właściwym Euroregionem, SKP,SKŻ i partnerem/partnerami. Parter wiodący odpowiada za całość realizowanego mikroprojektu.

§ Podpisanie wielostronnej umowy o dofinansowanie na realizację swojej części mikroprojektu zPW mikroprojektu, właściwym Euroregionem, SKP,SKŻ i ewentualnymi partnerami.

§ Podpisanie umowy w zakresie współfinansowania krajowego pochodzącego z budżetu państwa Republiki Słowackiej[1].


Poziom realizowanych działań

Każde działanie realizowane w ramach mikroprojektu musi mieć charakter transgraniczny, co oznacza, że:

 

 • Zaplanowane w mikroprojekcie działania powinny być realizowane po obu stronach granicy.
 • We wspólnych wydarzeniach muszą brać udział uczestnicy z obu krajów.
 • Produkty mikroprojektu takie jak: wydawnictwa, strony internetowe, aplikacje mobilne itp. powinny zawierać informacje w polskiej i słowackiej wersji językowej oraz być dostępne dla grup docelowych z obu krajów.
 • Realizowane małe inwestycje muszą wykazywać efekt transgraniczny.

 

 

Poziom dalszej współpracy
Zakłada się, że współpraca partnerów w ramach mikroprojektu będzie impulsem do dalszych wspólnych działań po zakończeniu jego realizacji, czego efektem może być stworzenie  trwałych struktur współpracy (np. w postaci wieloletniej umowy o dalszej współpracy) lub poszerzenie istniejącej współpracy o nowe płaszczyzny. 

Wnioski o dofinansowanie mikroprojektów mogą zgłaszać:
 • organy administracji rządowej i samorządowej, ich związki i stowarzyszenia,
 • jednostki ustanowione przez państwo lub samorząd w celu zapewnienia usług publicznych, 
 • organizacje pozarządowe non-profit, 
 • Europejskie Ugrupowania Współpracy Terytorialnej,
 • instytucje systemu oświaty i szkoły wyższe,
 • placówki kształcenia zawodowego,
 • jednostki naukowe,
 • kościoły i związki wyznaniowe.
Indykatywna lista beneficjentów znajduje się w Załączniku nr 1 do Podręcznika beneficjenta Programu Interreg V-A Polska-Słowacja.

Kwalifikujący się beneficjenci:

 • podmioty posiadające osobowość prawną zgodnie z obowiązującym prawem krajowymi i których siedziby znajdują się na terenie działania właściwego PPP ( co do zasady)
 • podmioty nieposiadające osobowości prawnej, którym jednostka nadrzędna (posiadająca osobowość prawną) udzieli pełnomocnictwa i która przejmie odpowiedzialność finansową za realizowany projekt
 • podmioty nieposiadające osobowości prawnej, w imieniu których jednostka nadrzędna będzie starała się o dotacje (wskazując podmiot, który będzie realizował projekt)

Wnioskodawca i partnerzy mikroprojektu co do zasady powinni pochodzić zobszaru wsparcia danego projektu parasolowego. W wyjątkowych przypadkach i o ile ma to uzasadnienie z punktu widzenia celów projektu parasolowego dopuszczalny jest udział wnioskodawców i partnerów spoza obszaru wsparcia Programu. Udział ten może wynieść maksymalnie 20% w stosunku do alokacji EFRR na realizację mikroprojektów w Projekcie Parasolowym.

Każdy z tych podmiotów musi:

 • być podmiotem o charakterze niedochodowym,
 • mieć stabilne i wystarczające źródło finansowania, tak aby mógł sprostać celom i działaniom określonym w projekcie,
 • być bezpośrednio odpowiedzialny za przygotowanie i zarządzanie projektem

Zasięg obszaru wsparcia:

Po stronie polskiej

 • podregion nowosądecki: powiat nowotarski, powiat tatrzański, powiat gorlicki, powiat limanowski, powiat nowosądecki, miasto na prawach powiatu Nowy Sącz,
 • podregion oświęcimski: powiat chrzanowski, powiat olkuski
 • podregion krakowski: powiat myślenicki z wyłączeniem gminy Pcim

Po stronie słowackiej

 • Samorządowy Kraj Preszowski: Okres Stará Ľubovňa, Okres Bardejov, Okres Kežmarok, Okres Levoča, Okres Poprad (Kraj Preszowski) oraz Okres Spišská Nová Ves (Kraj Koszycki)
 • Samorządowy Kraj Żyliński: Okres Dolný Kubín, Okres Tvrdošín, Okres Ružomberok, Okres Liptovský Mikuláš.
Programu ilustruje mapka zamieszczona poniżej.Obszar wsparcia Programu Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020

 


Miejsce realizacji mikroprojektów

Co do zasady miejscem realizacji mikroprojektów jest obszar wsparcia projektu parasolowego. Możliwa jest realizacja działań przewidzianych w mikroprojekcie na terytorium państwa trzeciego lub poza obszarem wsparcia –w takim przypadku są to wydatki z tzw. 20% realizowanych poza obszarem wsparcia. Mikroprojekt taki lub działania muszą mieć korzystny wpływ na obszar wsparcia.

 

Partnerstwo w mikroprojekcie powinno spełniać poniższe kryteria:

Współpraca partnerów zaplanowana w mikroprojekcie oceniana jest pod kątem następujących kryteriów:

 • wspólne przygotowanie
 • wspólna realizacja
 • wspólny personel
 • wspólne finansowanie 

Każdy mikroprojekt indywidualny musi spełniać dwa kryteria współpracy: wspólne przygotowanie i wspólna realizacja, natomiast mikroprojekty wspólne muszą spełniać wszystkie cztery kryteria.

Zobacz również
Oferta pracy w EUWT TATRY z o.o.
Europejskie Ugrupowanie Współpracy Terytorialnej TATRY z o.o. poszukuje kandydata/kandydatki na pracownika do Działu Funduszu Małych Projektów Programu Interreg Polska-Słowacja 2021-2027 na stanowisko: Specjalista ds. obsługi małych projektów. Miejsce pracy: Słowacja, Kieżmark
Wizyta studyjna pt. "Śladami MikroLiderów Pogranicza"
W dniach 12-14 czerwca 2023 r. Związek Euroregion "Tatry" zorganizował wizytę studyjną pt. "Śladami MikroLiderów Pogranicza".
Prezentacja filmu pt. "Wendelin Haber - ojciec Euroregionu "Tatry" w Instytucie Słowackim w Warszawie
Pokaz filmu odbędzie się w dniu 29 czerwca 2023 r. o godz. 17:30 w Instytucie Słowackim w Warszawie, ul. Krzywe Koło 12/14a.
^
Informacje na temat Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska-Republika Słowacka 2007-2013. Zamknij