Ładowanie...

Projekt parasolowy pn. Łączy nas natura i kultura

Łączy nas natura i kultura

Projekt parasolowy pt. „Łączy nas natura i kultura” został zrealizowany w terminie od  17.02.2016 r. do 30.06.2023 r. przez Związek Euroregion „Tatry” we współpracy z Samorządowym Krajem Preszowskim i Samorządowym Krajem Żylińskim w ramach 1 osi priorytetowej Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020. Projekt służył wdrażaniu mikroprojektów na obszarze obejmującym po stronie polskiej powiaty: nowotarski, tatrzański, gorlicki, limanowski, nowosądecki,chrzanowski, olkuski, myślenicki (z wyłączeniem gminy Pcim) miasto na prawach powiatu Nowy Sącz oraz po stronie słowackiej okresy: Stará Ľubovňa, Bardejov, Kežmarok, Levoča,Poprad, Spišská Nová Ves, Dolný Kubín, Tvrdošín, Ružomberok, Liptovský Mikuláš.

  

 PARTNERZY PROJEKTU PARASOLOWEGO:

- Związek Euroregion „Tatry", pełniący rolę partnera wiodącego (koordynacja działań słowackich partnerów oraz całościowe zarządzanie projektem)

- Prešovský samosprávny kraj (www.po-kraj.sk )

- Žilinský samosprávny kraj (www.zilinskazupa.sk )

  

CEL GŁÓWNY PROJEKTU PARASOLOWEGO:

Zwiększenie poziomu zrównoważonego wykorzystania zasobów dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego przez mieszkańców i turystów na obszarze projektu parasolowego poprzez realizację mikroprojektów.

Projekt Parasolowy, jako narzędzie służące wdrażaniu mikroprojektów zakładał, że każdy mikroprojekt dofinansowany w ramach projektu obligatoryjnie zrealizuje działania Programu przypisane 1 osi priorytetowej i pomoże osiągnąć założone wskaźniki. W ten sposób został osiągnięty cel główny. Ze względu na specyficzny charakter projektu parasolowego, cel ten stanowi odzwierciedlenie celu szczegółowego 1 osi Programu. Także cele sformułowane w ramach poszczególnych mikroprojektów będą wpisywać się zarówno w cel Programu jak i projektu parasolowego.

 

CELE SZCZEGÓŁOWE PROJEKTU PARASOLOWEGO:

  • Podnoszenie atrakcyjności i konkurencyjności pogranicza polsko-słowackiego w zakresie dziedzictwa kulturowego i naturalnego
  • Stworzenie wspólnych, trwałych produktów opartych o dziedzictwo kulturowo-przyrodnicze przyczyniających się do jego ochrony, promocji i rozwoju

 

 REZULTATY PROJEKTU:

Zadania merytoryczne zrealizowane w ramach projektu parasolowego zapewniły osiągnięcie założonych celów. Zwiększyła się atrakcyjność dziedzictwa kulturowo-przyrodniczego pogranicza, zarówno pod względem poprawy jego jakości, jak i wzrostu wartości turystycznej obszaru. Dodatkowo zrealizowane działania wzmocniły efekt zachowania unikatowych wartości kulturowych a  w przyszłości pozwolą  wykorzystać wielokulturowość pogranicza. Projekt pozytywnie wpłynął na ochronę różnorodnych zasobów przyrodniczych. Poprzez realizację projektu wzmocniona została współpraca polsko-słowacka.
Wdrażane projekty przyczyniły się do osiągnięcia wskaźników rezultatu - Docenienie dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego pogranicza przez lokalną ludność oraz Docenienie dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego pogranicza przez turystów spoza obszaru.

ZREALIZOWANE WSKAŹNIKI:

Wskaźnik 1.1 - Liczba nowych transgranicznych produktów turystycznych - wartość osiągnięta 14

Wskaźnik 1.2 - Długość nowych, zmodernizowanych lub udoskonalonych transgranicznych szlaków rekreacyjnych - wartość osiągnięta 395

Wskaźnik 1.5 - Liczba miękkich działań transgranicznych promujących dziedzictwo kulturowe i przyrodnicze pogranicza  - wartość osiągnięta 524
Wskaźnik 1.9 - Liczba organizacji uczestniczących w transgranicznych projektach na rzecz dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego - wartość osiągnięta 235
Wskaźnik 1.12 - Liczba nowych/zmodernizowanych transgranicznych e-produktów i e-usług  - wartość osiągnięta 43
 
 

WARTOŚĆ PROJEKTU PARASOLOWEGO:

Całkowita wartość projektu wyniosła:  8 758 885,37 EUR

Dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wyniosło: 7 445 052,45 EUR i stanowiło 85% dofinansowania z EFRR

 
 

OKRES REALIZACJI PROJEKTU PARASOLOWEGO:

Termin rozpoczęcia projektu - 17.02.2016

Termin zakończenia projektu - 30.06.2023

 
W ramach 1 osi priorytetowej ogłoszono 8 naborów wniosków o dofinansowanie mikroprojektów.
Złożono 279 wniosków o dofinansowanie.
126 mikroprojektów zostało zatwierdzonych do dofinansowania.
Serdecznie zapraszamy do lektury Newslettera Euroregionu "Tatry". Na stronach Newslettera znajdą Państwo informacje z pogranicza m.in. o mikroprojektach zrealizowanych w ramach projektu parasolowego pt. "Łączy nas natura i kultura". Newslettery dostępne są TU.
 
 
Publikacje powstałe w mikroprojektach realizowanych w ramach projektów parasolowych dostępne są TU.
 


Zobacz również
Oferta pracy w EUWT TATRY z o.o.
Europejskie Ugrupowanie Współpracy Terytorialnej TATRY z o.o. poszukuje kandydata/kandydatki na pracownika do Działu Funduszu Małych Projektów Programu Interreg Polska-Słowacja 2021-2027 na stanowisko: Specjalista ds. obsługi małych projektów. Miejsce pracy: Słowacja, Kieżmark
Wizyta studyjna pt. "Śladami MikroLiderów Pogranicza"
W dniach 12-14 czerwca 2023 r. Związek Euroregion "Tatry" zorganizował wizytę studyjną pt. "Śladami MikroLiderów Pogranicza".
Prezentacja filmu pt. "Wendelin Haber - ojciec Euroregionu "Tatry" w Instytucie Słowackim w Warszawie
Pokaz filmu odbędzie się w dniu 29 czerwca 2023 r. o godz. 17:30 w Instytucie Słowackim w Warszawie, ul. Krzywe Koło 12/14a.
^
Informacje na temat Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska-Republika Słowacka 2007-2013. Zamknij