Ładowanie...

Vyhlásená X. výzva na mikroprojekty

Vyhlásená X. výzva na mikroprojekty
Zväzok Euroregión „Tatry“ dňa 3.10.2022 vyhlasuje X. výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie finančného príspevku na realizáciu individuálnych mikroprojektov v rámci strešného projektu s názvom Spája nás príroda a kultúra Programu cezhraničnej spolupráce Interreg V-A Poľsko-Slovensko 2014-2020


Žiadosti o poskytnutie finančného príspevku na  mikroprojekty s cezhraničným charakterom môžu predkladať oprávnení žiadatelia v rámci prioritnej osi 1 s názvom Ochrana a rozvoj prírodného a kultúrneho dedičstva cezhraničného.

Podrobné informácie o oprávnenom území, oprávnených žiadateľoch a podmienkach realizácie mikroprojektu sú dostupné na web stránke Zväzku Euroregión „Tatry": http://www.pwt.euroregion-tatry.eu


Výška finančných prostriedkov vyčlenených na IX. výzvu: 32 259,21 EUR*

 

*výška finančných prostriedkov vyčlenených na spolufinancovanie individuálnych mikroprojektov v desiatej výzve môže byť zvýšená, v prípade, že sa v realizovaných mikroprojektoch z predchádzajúcich výziev vyskytnú úspory.

Oprávnené územie realizácie mikroprojektov:

na poľskej strane:

·          nowosądecký subregión:gorlický okres, limanowský okres, nowosądecký okres, nowotarský okres, tatrzańský okres, mesto s postavením okresu Nowy Sącz,

·          osvienčimský subregión:chrzanowský okres, olkuský okres,

·          krakovský subregión:myślenický okres s vylúčením obce Pcim.

na slovenskej strane:

·        - Prešovský samosprávny kraj: okres Stará Ľubovňa, okres Bardejov, okres Kežmarok, okres Levoča, okres Poprad, okres Spišská Nová Ves (Košický kraj)

-Žilinský samosprávny kraj: okres Dolný Kubín, okres Tvrdošín, okres Ružomberok, okres Liptovský Mikuláš.


V rámci X. výzvy finančný príspevok môžu získať len individuálne mikroprojekty

Individuálny mikroprojekt - výška finančného príspevku z Európskeho fondu regionálneho rozvoja: min. 2 000,00 EUR, max. 50 000,00 EUR, maximálna celková hodnota rozpočtu: 70 000,00 EUR


Miera spolufinancovania mikroprojektov:

         maximálne 85 %  z Európskeho fondu regionálneho rozvoja

         maximálne 5 % zo štátneho rozpočtu

         minimálne 10 % - vlastný vklad mikroprijímateľov

 

 

 

Termín, spôsob a miesto podávania žiadostí:

Žiadosti vyplnené v poľskom a slovenskom jazyku sa podávajú v elektronickej podobe prostredníctvom on-line aplikácie Generátor žiadostí a vyúčtovaní dostupnej na web stránke: www.e-interreg.eu   a v papierovej verzii, ktorú je možné doručiť doporučeným listom, kuriérom alebo osobne do sídla Zväzku Euroregión „Tatry" najneskôr do 7.10.2022 do 15:00 hod. Rozhoduje dátum a čas predloženia papierovej verzie (2 exempláre vytlačenej, podpísanej a opečiatkovanej žiadosti spolu so všetkými povinnými prílohami) v kancelárii Zväzku Euroregión „Tatry" , ul. Sobieskiego 2, 34-400 Nowy Targ.


Iné dôležité informácie:

  1. Vecné zakončenie mikroprojektu nemôže prekročiť 31.12.2022.

2.      Podrobné informácie týkajúce sa podmienok a kritérií poskytnutia finančného príspevku na mikroprojekty v rámci Programu nájdete v Príručke pre prijímateľaPríručke pre mikroprijímateľa, dostupné na web stránke www.pwt.euroregion-tatry.eu.

3.      Aplikačný balík dokumentov je dostupný na web stránke www.pwt.euroregion-tatry.eu.

4.      Školenie pre potenciálnych žiadateľov uskutoční formou individuálnych konzultácií v sídle Zväzku Euroregión „Tatry" po predchádzajúcom dohodnutí termínu stretnutia.

 

 Všetky informácie poskytuje:

Zväzok Euroregión „Tatry”

ul. Sobieskiego 2, 34-400 Nowy Targ

tel.+48 18 266 99 81

e-mail: pwt@euroregion-tatry.eu

www.pwt.euroregion-tatry.eu

 


Pozri tiež
Pracovná ponuka v EZÚS TATRY s r.o.
Európske zoskupenie územnej spolupráce TATRY s r.o. so sídlom v Nowom Targu hľadá kandidáta/kandidátku na zamestnanca na pozíciu: špecialista pre oblasť malých projektov Fondu malých projektov programu Interreg Poľsko – Slovensko 2021-2027.
Vyhlásená X. výzva na mikroprojekty
Zväzok Euroregión „Tatry“ dňa 3.10.2022 vyhlasuje X. výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie finančného príspevku na realizáciu individuálnych mikroprojektov v rámci strešného projektu s názvom Spája nás príroda a kultúra Programu cezhraničnej spolupráce Interreg V-A Poľsko-Slovensko 2014-2020
Vyhlásená IX. výzva na mikroprojekty
Zväzok Euroregión „Tatry“ dňa 8.7.2022 vyhlasuje IX. výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie finančného príspevku na realizáciu individuálnych mikroprojektov v rámci strešného projektu s názvom Spája nás príroda a kultúra Programu cezhraničnej spolupráce Interreg V-A Poľsko-Slovensko 2014-2020.
^
Informacje na temat Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska-Republika Słowacka 2007-2013. Zamknij