Ładowanie...

Čo môže byť realizované v rámci Programu

Základné informácie
Finančný príspevok z Programu môžu získať výhradne projekty, ktoré napĺňajú ciele Programu(ciele Programu) a sú realizované na oprávnenom území Programu (mapa oprávneného územia Programu), t. j. vo vymedzených prihraničných regiónoch na obidvoch stranách poľsko-slovenskej hranice, alebo majú výrazný dopad na oprávnené územie na obidvoch stranách hranice.
Program ponúka podporu pre:
 • štandardné projekty – vyberané na základe súťaže nazývanej výzva na predkladanie žiadostí3;
 • vlajkové projekty – vyberané na základe dvojúrovňovej súťaže, skladajúcej sa z výzvy na predkladanie návrhov vlajkových projektov a následne výberu úplných projektových žiadostí, ktorého sa zúčastňujú iba schválené návrhy vlajkových projektov;
 • mikroprojekty, získavajúce finančný príspevok v rámci výziev uskutočnených euroregiónmi v Poľsku (Tatry, Beskydy, Karpatský) a vyššími územnými celkami na Slovensku (Prešovský samosprávny kraj, Žilinský samosprávny kraj); výzvy na mikroprojekty sú uskutočňované ako prvok realizácie tzv. strešného projektu.
Z prostriedkov Programu budú financované len projekty z významným vplyvom na rozvoj poľsko-slovenského pohraničia. Program vo finančnej perspektíve 2014-2020 sa v porovnaní s predchádzajúcimi rokmi vyznačuje výraznou tematickou koncentráciou a dôrazom na výsledky. Pre prijímateľov to znamená, že okruh aktivít, pre ktoré je možné získať finančný príspevok, bude oveľa užší a zároveň precíznejšie opísaný, a taktiež budú niesť oveľa väčšiu zodpovednosť za ukazovatele výstupu uskutočnených projektov.

Typy podporovaných projektov
Významná časť finančných prostriedkov z Programu Interreg V-A Poľsko-Slovensko 2014-2020 bude predznačená na investičné aktivity, ktorých cieľom bude ochrana a rozvoj prírodného a kultúrneho dedičstva územia pohraničia a zabezpečenie trvalo udržateľnej cezhraničnej dopravy. Podporované budú taktiež projekty týkajúce sa rozvoju cezhraničného a celoživotného vzdelávania. Finančný príspevok môže byť poskytnutý rôznym typom aktivít, ktoré majú cezhraničný charakter. Medzi nimi:


Prioritná os.1. Ochrana a rozvoj prírodného a kultúrneho dedičstva cezhraničného územia

 • Výstavba alebo modernizácia infraštruktúry cestovného ruchu v blízkosti kultúrnych inštitúcií, pamätihodností, chránených krajinných oblastí a národných parkov, ktoré sú súčasťou cezhraničných turistických trás
 • Spoločné cezhraničné projekty reštaurátorských a konzervačných prác, obnova rozvoja miest kultúrneho dedičstva nachádzajúcich sa pozdĺž turistických trás, vrátane energetickej efektívnosti.
 • Vytvorenie a rozvoj cezhraničnej medzisektorovej spolupráce týkajúcej sa dedičstva cezhraničného územia medzi napr. akademickými a kultúrnymi inštitúciami, samosprávnymi orgánmi, sociálnymi partnermi, národnými parkami a chránenými krajinnými oblasťami.
 • Rozvoj a implementácia spoločných cezhraničných štandardov/nariadení v oblasti ochrany a starostlivosti o kultúrne a prírodné dedičstvo.
 • Podpora cezhraničnej integrácie a budovanie spoločnej identity prostredníctvom koordinovaných vzdelávacích programov / inicSpoločná cezhraničná podpora kultúrneho a prírodného dedičstva cezhraničného územiaiatív, vrátane tried o kultúrno-historickom dedičstve, ekológii, športe a jazykových kurzoch.
 • Aktivity v prospech spoločnej ochrany prírodného prostredia, vrátane ochrany a obnovy riadneho stavu druhov a biotopov, zabezpečenia zachovania ekologických väzieb, zamedzenia prílivu cudzích druhov, spomalenia degradácie prírody a hodnôt krajiny.
 • Vzdelávacie aktivity v oblasti riadenia rizík a bezpečnosti

Prioritná os 2. Trvalo udržateľná cezhraničná doprava

 • Výstavba a modernizácia cezhranične významnej siete, obzvlášť výstavba/modernizácia cestnej infraštruktúry integrujúcej doNavrhnutie integrovaného cezhraničného systému verejnej dopravy, vrátane, napr.: koordinácie cestovných poriadkov, spoločných cestovných lístkov, systému služieb pre cestujúcich, automatov na cestovné lístky; informačných a reklamných kampaní, sprievodcov, spoločných viacjazyčných letákov, máp a označení zastávok, viacjazyčných informačných systémov pre cestujúcich na zastávkach a železničných staniciach, návrhov viacjazyčných internetových stránok umožňujúcich výber správneho cestovného lístka, internetových a mobilných vyhľadávačov, atď.ravný systém na oboch stranách hranice.
 • Vytvorenie cezhraničnej mapy a koordinácia prepojení; rozvoj multimodálneho systému dopravy priaznivého voči prírodnému prostrediu v rámci funkčného územia; využitie dostupných a vytvorenie nových produktov IT, umožňujúcich napr. výber správneho cestovného lístka, internetové a mobilné vyhľadávače.

Prioritná os 3. Rozvoj cezhraničného a celoživotného vzdelávania

 • Spoločné programy/iniciatívy cezhraničnej výmeny a vzdelávania pre študentov a učiteľov v sektore vzdelávacích inštitúcií profesijnej a odbornej prípravy (napr. cezhraničné programy/iniciatívy profesijného a odborného vzdelávania realizované na školách, stáž, vzdelávanie a odborná príprava, pilotné a štipendijné programy, študijné pobyty pre žiakov a študentov v odborných vzdelávacích zariadeniach/ stredných školách.
 • Spoločná tvorba a propagácia ponuky profesijného a odborného vzdelávania.
 • Implementácia cezhraničných aktivít zameraných na podporu sociálnej integrácie a účasti obyvateľov, zdokonaľovanie cezhraničného územia ako funkčnej oblasti; kurzy, postgraduálne štúdium, programy a školenia.
Informácie týkajúce sa špecifických pravidiel pre jednotlivé typy aktivít nájdete v Podrobnom opise oprávnených aktivít v rámci Programu Poľsko-Slovensko 2014-2020.
Pozri tiež
Pracovná ponuka v EZÚS TATRY s r.o.
Európske zoskupenie územnej spolupráce TATRY s r.o. so sídlom v Nowom Targu hľadá kandidáta/kandidátku na zamestnanca na pozíciu: špecialista pre oblasť malých projektov Fondu malých projektov programu Interreg Poľsko – Slovensko 2021-2027.
Vyhlásená X. výzva na mikroprojekty
Zväzok Euroregión „Tatry“ dňa 3.10.2022 vyhlasuje X. výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie finančného príspevku na realizáciu individuálnych mikroprojektov v rámci strešného projektu s názvom Spája nás príroda a kultúra Programu cezhraničnej spolupráce Interreg V-A Poľsko-Slovensko 2014-2020
Vyhlásená IX. výzva na mikroprojekty
Zväzok Euroregión „Tatry“ dňa 8.7.2022 vyhlasuje IX. výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie finančného príspevku na realizáciu individuálnych mikroprojektov v rámci strešného projektu s názvom Spája nás príroda a kultúra Programu cezhraničnej spolupráce Interreg V-A Poľsko-Slovensko 2014-2020.
^
Informacje na temat Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska-Republika Słowacka 2007-2013. Zamknij