Ładowanie...

Financovanie

Zdroje financovania
Program cezhraničnej spolupráce Interreg V-A Poľsko-Slovensko 2014-2020 je financovaný z Európskeho fondu regionálneho rozvoja. Finančné príspevky z európskych zdrojov môžu sprevádzať finančné príspevky zo štátneho rozpočtu (týka sa to partnerov strešných projektov a slovenských partnerov „veľkých" projektov). V čase realizácie programu budú subjektami, ktoré realizujú projekt, dodatkovo vnesené vlastné zdroje (takzv. vlastný vklad).Výška alokácie z Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Interreg V-A Poľsko-Slovensko 2014-2020 je takmer 155 mil. Euro.

Rozdelenie alokácjí podľa prioritných osí

Hodnota (EUR)

1.Ochrana arozvoj prírodného akultúrneho dedičstva cezhraničného územia

77,50 mil

2.Trvalo udržateľná cezhraničná doprava

55,80 mil

3.Rozvoj cezhraničného aceloživotného vzdelávania

12,40 mil

3.Technická pomoc

9,30 mil

SUMA/SPOLU

155,00 mil


Financovanie v jednotlivých prioritných osiach


Spôsob financovania
Finančne podporené môžu byť iba tzv. oprávnené výdavky. Ak bude potrebné realizovať aktivity, ktoré nie sú oprávnené, prijímateľ ich musí financovať z vlastných prostriedkov.
Prijímatelia získajú finančný príspevok vo forme nenávratnej refundácie (poskytnutá podpora je vrátením časti výdavkov vynaložených prijímateľom a financovaných z jeho vlastných prostriedkov).

Z finančných prostriedkov Programu budú podporované iba projekty , ktoré sa pričinia k rozvoju poľsko-slovenského pohraničia. Významná časť finančných prostriedkov z Programu Interreg V-A Poľsko-Slovensko 2014-2020 bude predznačená na investičné aktivity, ktorých cieľom bude ochrana a rozvoj prírodného a kultúrneho dedičstva územia pohraničia a zabezpečenie trvalo udržateľnej cezhraničnej dopravy. Podporované budú taktiež projekty týkajúce sa rozvoju cezhraničného a celoživotného vzdelávania. Finančný príspevok môže byť poskytnutý rôznym typom aktivít, ktoré majú cezhraničný charakter.
Informácie na témat typov oprávnených aktivít sa nachádzajú v Špecifickom opise oprávnených aktivít, na ktoré je možné poskytnúť finančný príspevok v rámci Progarmu Poľsko-Slovensko 2014-2020.


Pozri tiež
Pracovná ponuka v EZÚS TATRY s r.o.
Európske zoskupenie územnej spolupráce TATRY s r.o. so sídlom v Nowom Targu hľadá kandidáta/kandidátku na zamestnanca na pozíciu: špecialista pre oblasť malých projektov Fondu malých projektov programu Interreg Poľsko – Slovensko 2021-2027.
Vyhlásená X. výzva na mikroprojekty
Zväzok Euroregión „Tatry“ dňa 3.10.2022 vyhlasuje X. výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie finančného príspevku na realizáciu individuálnych mikroprojektov v rámci strešného projektu s názvom Spája nás príroda a kultúra Programu cezhraničnej spolupráce Interreg V-A Poľsko-Slovensko 2014-2020
Vyhlásená IX. výzva na mikroprojekty
Zväzok Euroregión „Tatry“ dňa 8.7.2022 vyhlasuje IX. výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie finančného príspevku na realizáciu individuálnych mikroprojektov v rámci strešného projektu s názvom Spája nás príroda a kultúra Programu cezhraničnej spolupráce Interreg V-A Poľsko-Slovensko 2014-2020.
^
Informacje na temat Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska-Republika Słowacka 2007-2013. Zamknij