Ładowanie...

Inštitúcie v Programe

Vzľadom na cezhraničný charakter Programu cezhraničnej spolupráce Interreg V-A Poľsko-Slovensko 2014-2020, v jeho realizácii sa zúčastňujú inštitúcie z Poľska a Slovenska.

Riadiaci orgán (RO)

Za riadenie aimplementáciu programu Interreg Poľsko - Slovensko je zodpovedný Riadaci orgán, nachádzajúci sa vorganizačnej štruktúre Ministerstva rozvoja Poľskej republiky. Okrem iného je zodpovedný za vypracovanie programových dokumentov, ich aktualizáciu, vykonávanie hodnotení, podpisovanie zmlúv o poskytnutí finančných príspevkov s prijímateľmi a dodatkov k týmto zmluvám, posudzovanie sťažností týkajúcich sa implementácie zmluvy o poskytnutí finančného príspevku, úhradu platieb v prospech prijímateľa. Riadiaci orgán plní zároveň funkciu Certifikačného orgánu.

Kontakt
Ministerstvo infraštruktúry a rozvoja Poľskej republiky

Odbor programov cezhraničnej spolupráce
tel. 22 273 81 50
fax 22 273 89 18
e-mail: sekretariatDWT@mir.gov.pl
www.mr.gov.pl


Národný orgán (NO)

Úlohu Národného orgánu v programe plní Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky. K úlohám Národného orgánu patria okrem iného: zabezpečenie národného financovania zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky (v súlade so slovenskou legislatívou), potvrdzovanie oprávnenosti partnerov v súlade s národnou legislatívouna žiadosť Riadiaceho orgánu, prvostupňová kontrola na slovenskej strane (kontrola projektov a kontrola výdavkov v rámci technickej asistencie pre slovenské Regionálne kontaktné body a skupinu audítorov).

Kontakt
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Dobrovičova 12
81266 Bratislava
www.land.gov.sk


Orgán auditu

Úlohu Orgánu auditu plní Generálny inšpektorát pre finančnú kontrolu (GIKS) na Ministerstve financií Poľskej republiky. Orgán auditu je podporovaný Skupinou audítorov, ktorú tvoria zástupcovia každej zo zúčastnených krajín. Orgán auditu nesie zodpovednosť za vykonávanie auditov čerpania európskych prostriedkov.


Orgány kontroly

Pred zaslaním žiadosti o platbu pre projekt vedúcim partnerom na STS, výdavky vzniknuté v projekte u jednotlivých partnerov (vrátane vedúceho partnera) sú posudzované a potvrdené nezávislými vnútroštátnymi kontrolórmi menovanými členskými štátmi podľa čl. 23 ods. 4 nariadenia EÚS. Úlohou kontrolórov je potvrdenie dodania produktov a služieb, oprávnenosti deklarovaných výdavkov ako aj ich súladu s pravidlami programu, právom EÚ a vnútroštátnym právom ako aj potvrdenie správnej realizácie projektu, ktorá je v súlade s predpokladmi zo žiadosti oposkytnutie finančného príspevku.

Tak v Poľsku ako aj na Slovensku, funguje centralizovaný systém kontroly, t.j. boli určené verejné orgány alebo inštitúcie na centrálnej úrovni, ktoré boli poverené vykonávaním kontrolných úloh.

V Poľsku funkciu kontrolórov vykonávajú: vojvoda Malopoľský, vojvoda Podkarpatský a vojvoda Sliezsky. Pravidlom je, že kontrolór kontroluje tých partnerov, ktorí majú svoje sídlo na území vojvodstva, v ktorom úlohu kontrolóra vykonáva príslušný vojvoda.

V Slovenskej republike úlohu kontrolóra vykonáva Odbor programov cezhraničnej spolupráce na Ministerstve pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky.

Skontaktuj sa s príslušným kontrolórom.

 

Malopoľský vojvodský úrad

Basztowa 22

31-156 Kraków

Kontaktná osoba:Stanisław Pajor

spaj@malopolska.uw.gov.pl

tel.: +48 12 39 21602

 

Sliezsky vojvodský úrad

ul. Jagiellońska 25

40-032 Katowice

Kontaktná osoba: Grzegorz Wieniewski

wieniewskig@katowice.uw.gov.pl

ul. Wita Stwosza 2

40-025 Katowice

tel.+48 32 207 77835

 

Podkarpatský vojvodský úrad

ul. Grunwaldzka 14

35-959 Rzeszów

Kontaktné osoby:

Barbara Zubrzycka

bzubrzycka@rzeszow.uw.gov.pl

tel.: +48 17 8671 511

Janusz Kocemba

jkocemba@rzeszow.uw.gov.pl

tel.+48 17 8671 509

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR

Račianska 153/A

P. O. Box 1

830 03 Bratislava 33

Kontaktná osoba: Ing. Lea Malá

e-mail:lea.mala@land.gov.sk

tel: +421 2 5831 7458

 


Spoločný technický sekretariát

Spoločný technickýsekretariát pomáha riadiacemu orgánu a monitorovaciemu výboru pri výkone ich funkcií. Spoločný technický sekretariát takisto poskytuje potenciálnym prijímateľom informácie o možnostiach financovania v rámci programov spolupráce a pomáha prijímateľom pri vykonávaní operácií.

 

Kontakt
Spoločný technický sekretariát
Program Interreg V-A Poľsko-Slovensko 2014-2020

 

ul. Halicka 9

31 - 036 Kraków

tel. 012 444 15 00,

tel./fax 012 294 60 87,

kontakt@plsk.eu

otvorené:8.15 - 16.15

Riaditeľ: Grzegorz Gołda


Regionálne kontaktné body

Regionálne kontaktné body informujú potencionálnych žiadateľov o Programe
a zabezpečujú konzultácie pre žiadateľov, ako aj spoluprácu v rámci implementácie Komunikačnéj Strátegie programu. Regionálne kontaktné body umiestnene sa vmaršalských úradoch (Sliezske, Malopoľské aPodkarpatské vojvodstvo) vPoľskej republike a vPrešovskom aŽilinskom samosprávnom kraji vSlovenskej republike.

Kontakt

Regionálne kontaktné body- poľská strana

Maršalkovský úrad Malopoľského vojvodstva

Maršalkovský úrad Podkarpatského vojvodstva

Regionálny kontaktný bod

v Katoviciach

Regionálny kontaktný bod

v Bielsku-Białej

 

 

 

Maršalkovský úrad

Sliezskeho vojvodstva

 

 

 

ul. Wielicka 72, 30-552 Kraków

http://www.ewt.malopolska.pl/

Al. Ł. Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów
www.wrota.podkarpackie.pl/pl/fue

ul Plebiscytowa 36

40-041 Katowice


www.ewt.slaskie.pl

ul. Piastowska 40

43-300 Bielsko – Biała

 

ul. Ligonia 46

40-037 Katowice

 

Osoba do kontaktu:

Osoba do kontaktu:

Osoby do kontaktu:

Grzegorz First
tel.: +48 12 29 90 634
Faks: +48 12 29 90 726
grzegorz.first@umwm.pl

Natalia Medyńska
n.medynska@podkarpackie.pl
tel.: +48 17 747 64 25
faks: +48 17 747 64 27

Irena Steciak

tel.: +48 17747 64 25

i.steciak@podkarpackie.pl

Ewelina Trzebuniak

 

tel.: +48 32 77 99 258

e-mail:etrzebuniak@slaskie.plBożena Mendrek - Gańczarczyk

tel.:+48 33 485 32 84

e-mail:bganczarczyk@slaskie.pl

 

Regionálne kontaktné body – poľská strana

Regionálny kontaktný bod

v Prešove

Regionálny kontaktný bod

v Žiline

Vyšší územný celok

Namiestie mieru 2

080 01 Presov

Slovenská republika

www.vucpo.sk

Vyšší územný celok

Komenského 48,

011 09 Žilina

Slovenská republika

www.regionzilina.sk

Osoby do kontaktu:

Osoby do kontaktu:

Jana Kičurová

tel.: +421 51 7081 543

jana.kicurova@vucpo.skLenka Karnižová

tel.: +421 51 7081 528

lenka.karnizova@vucpo.sk

Katarína Ďuranová

katarina.duranova@zilinskazupa.sk

tel: +421 41 50 32147

Ján Stehlík

jan.stehlik@zilinskazupa.sk

tel: +421 41 50 32340


Euroregióny a VÚC

Za implementáciu mikroprojektov sú na poľskej strane zodpovedné Euroregióny pôsobiace na poľsko-slovenskej prihraničnej oblasti, t. j. Euroregión Beskydy, Karpatský euroregión a Euroregión Tatry. Na slovenskej strane sú za implementáciu mikroprojektov zodpovedné Žilinský samosprávny kraj a Prešovský samosprávny kraj (VÚC Žilina a VÚC Prešov).

Kontakt
Zväzok Euroregión Tatry

ul. Jana III Sobieskiego 2

34-400 Nowy Targ

tel. +48 18 266 99 81

tel./fax +48 18 266 69 53

e-mail:pwt@euroregion-tatry.eu

Kontaktná osoba

Michał Stawarski

Menadżer ds. Programu Interreg V-A

Polska-Słowacja 2014-2020

tel/fax. 18 266 99 81

e-mail:pwt@euroregion-tatry.eu

Združenie Karpatský euroregión Poľsko

Rynek 16

35-064 Rzeszów

tel (+48) 17852 52 05, 17857 63 69

tel/fax (+48) 17862 20 73

email:sekretariat@karpacki.pl

Kontaktná osoba

Barbara Inglot

binglot@karpacki.pl

Aneta Gorlicka

agorlicka@karpacki.pl


Združenie Región Beskydy

ul. Widok 18/1-3

43-300 Bielsko-Biała

e-mail:m.filip@euroregion-beskidy.pl

Kontaktná osoba

Agnieszka Adamaszek

Koordynator Programu INTERREG V-A Polska-Słowacja 2014-2020

e-mail:a.adamaszek@euroregion-beskidy.pl

tel. 33488 89 26

Rafał Kmit

Specjalista ds. Współpracy Transgranicznej

e-mail:r.kmit@euroregion-beskidy.pl

tel. 33488 89 21

Prešovský samosprávny kraj

Vyšší územný celok

Namiestie mieru 2

080 01 Prešov

Slovenská republika

www.vucpo.sk

tel.: +421 51 7081 528

cezhrprogramy@vucpo.sk

Kontaktná osoba

Andrea Kmecová

tel: +421 51 7081 526

andrea.kmecova@vucpo.sk

Žilinský samosprávny kraj

Vyšší územný celok

Komenského 48,

011 09 Žilina

Slovenská republika

www.regionzilina.sk

tel: +421 41 50 32 147

tel: +421 41 50 32340

Kontaktná osoba

Ing. Silvia Habovštiaková

silvia.habovštiakova@zilinskazupa.sk

tel: +421 41 50 32307

Andrea Cúthová

andrea.cuthova@zilinskazupa.sk

tel: +421 41 50 32155

Monitorovací výbor

K hlavným úlohám Monitorovacieho výboru patria okrem iného: schvaľovanie programových dokumentov a kritérií výberu projektov, výber projektov, ktorým bude poskytnutý finančný príspevok, riešenie odvolaní týkajúcich sa výberu projektov, monitorovanie pokroku implementácie Programu a jeho prioritných osí, v súlade s článkom 49, ods. 1 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013, schvaľovanie ročných a záverečných správ o realizácii Programu.

 

Pozri tiež
Pracovná ponuka v EZÚS TATRY s r.o.
Európske zoskupenie územnej spolupráce TATRY s r.o. so sídlom v Nowom Targu hľadá kandidáta/kandidátku na zamestnanca na pozíciu: špecialista pre oblasť malých projektov Fondu malých projektov programu Interreg Poľsko – Slovensko 2021-2027.
Vyhlásená X. výzva na mikroprojekty
Zväzok Euroregión „Tatry“ dňa 3.10.2022 vyhlasuje X. výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie finančného príspevku na realizáciu individuálnych mikroprojektov v rámci strešného projektu s názvom Spája nás príroda a kultúra Programu cezhraničnej spolupráce Interreg V-A Poľsko-Slovensko 2014-2020
Vyhlásená IX. výzva na mikroprojekty
Zväzok Euroregión „Tatry“ dňa 8.7.2022 vyhlasuje IX. výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie finančného príspevku na realizáciu individuálnych mikroprojektov v rámci strešného projektu s názvom Spája nás príroda a kultúra Programu cezhraničnej spolupráce Interreg V-A Poľsko-Slovensko 2014-2020.
^
Informacje na temat Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska-Republika Słowacka 2007-2013. Zamknij