Ładowanie...

Pre koho je Program

Partnermi projektu financovaného v rámci Programu môžu byť inštitúcie, ktoré majú neziskový charakter. Žiadosti o finančný príspevok z Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Interreg V-A Poľsko-Slovensko 2014-2020 môžu predkladať:

  • orgány štátnej správy asamosprávy, ich zväzy azdruženia,
  • štátne alebo samosprávne orgány zriadené za účelom poskytovania služieb vo verejnom záujme,
  • vzdelávacie inštitúcie a vysoké školy,
  • inštitúcie odborného vzdelávania,
  • vedecké inštitúcie,
  • neziskové mimovládne organizácie,
  • cirkvi anáboženské združenia,
  • Európske zoskupenia územnej spolupráce.

 

Indikatívny zoznam prijímateľov sa nachádza vPrílohe č.1 kPríručke pre prijímateľa Programu Interreg V-A Poľsko-Slovensko.

Bez zmeny, takisto ako vpopredných rokoch, prijímateľ, ktorý chce realizovať projekt musí mať zahraničného partnera.

Výhody vyplývajúce zrealizácie projektov pocítia obyvatelia poľsko-slovenského pohraničia anávštevníci využívajúcich kultúrno-rekreačnú ponuku programového územia.

Zakého územia musí pochádzať subjekt predkladajúci žiadosť ofinančný príspevok?

Vedúci partner aprojektoví partneri musia spravidla pochádzať zoprávneného územia Programu, ale vo výnimočných prípadoch je prípustná účasť žiadateľov apartnerov, ktorí nepochádzajú zoprávneného územia. Takýto podiel môže dosiahnúť maximálne 20 % zalokácie EFRR na realizáciu mikroprojektov.

Oprávnené územie Programu predstavuje mapka umiestnená nižšie.

Pozri tiež
Pracovná ponuka v EZÚS TATRY s r.o.
Európske zoskupenie územnej spolupráce TATRY s r.o. so sídlom v Nowom Targu hľadá kandidáta/kandidátku na zamestnanca na pozíciu: špecialista pre oblasť malých projektov Fondu malých projektov programu Interreg Poľsko – Slovensko 2021-2027.
Vyhlásená X. výzva na mikroprojekty
Zväzok Euroregión „Tatry“ dňa 3.10.2022 vyhlasuje X. výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie finančného príspevku na realizáciu individuálnych mikroprojektov v rámci strešného projektu s názvom Spája nás príroda a kultúra Programu cezhraničnej spolupráce Interreg V-A Poľsko-Slovensko 2014-2020
Vyhlásená IX. výzva na mikroprojekty
Zväzok Euroregión „Tatry“ dňa 8.7.2022 vyhlasuje IX. výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie finančného príspevku na realizáciu individuálnych mikroprojektov v rámci strešného projektu s názvom Spája nás príroda a kultúra Programu cezhraničnej spolupráce Interreg V-A Poľsko-Slovensko 2014-2020.
^
Informacje na temat Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska-Republika Słowacka 2007-2013. Zamknij