Ładowanie...

Typy podporovaných projektov

Podobne ako vo finančnej perspektíve na roky 2007-2013, vPrograme Interreg V-A Poľsko-Slovensko 2014 – 2020 sú v rámci mikroprojektov podporované cezhraničné anekomerčné aktivity. Mäkké aktivity môže sprevádzať realizácia malých investícií. Nižšie uvádzame zoznam príkladov aktivít, ktoré môžu byť realizované vrámci mikroprojektov.

1.os

 • Vytvorenie nových amodernizácia už existujúcich cezhraničných turistických trás spájajúcich miesta kultúrneho aprírodného dedičstva na oboch stranách hranice:cyklistických chodníkov, turistických chodníkov, prírodných náučných chodníkov avyhliadkových trás, tematických kultúrnych ciest, zelených ciest greenways, ktorých aspoň časť prechádza cez hranicu medzi Poľskom a Slovenskom alebo po línii hranice. Chodníky vytýčené na oboch stranách hranice sa musia priamo spájať alebo musia tvoriť súčasť väčšej súvislej siete chodníkov.
 • Vytvorenie alebo modernizácia infraštruktúry, ktorá dopĺňa cezhraničné trasy (napr. vyhliadkové miesta) alebo zabezpečuje pohodlný prístup na tieto miesta (napr. parkoviská, miesta typu Park&Ride).
 • Renovácia alebo konzervácia amodernizácia objektov kultúrneho dedičstva, ktoré sa nachádzajú na cezhraničných turistických chodníkoch
 • Vytvorenie arozvoj cezhraničnej spolupráce medzi inštitúciami (vrátane medzisektorovej spolupráce) aostatné mäkké aktivity
 • Rozvoj aimplementácia spoločných cezhraničných štandardov anariadení voblasti ochrany azachovania kultúrneho aprírodného dedičstva
 • Spoločné cezhraničné vzdelávacie aktivity propagujúce kultúrne aprírodné dedičstvo
 • Aktivity vprospech cezhraničnej integrácie abudovania spoločnej identity
 • Vzdelávacie aktivity voblasti riadenia rizík abezpečnosti.
 • Spoločné školenia pre sprievodcov, reštaurátorov azástupcov inštitúcií zapojených do aktivít súvisiacich s ochranou prírodného akultúrneho dedičstva pohraničia
 • Spoločná cezhraničná propagácia realizovaná za účelom propagovania prírodných akultúrnych atrakcií spoločného pohraničia azvýšenia ich návštevnosti
 • Využitie nástrojov diaľkovej komunikácie na zachovanie apodporu zdrojov kultúrneho aprírodného dedičstva

 

3.os

 • Spoločné cezhraničné programy ainiciatívy pre študentov aučiteľov vsektore špecializovanej aodbornej prípravy
 • Spoločná tvorba apropagácia ponuky profesijného aodborného vzdelávania
 • Implementácia cezhraničných aktivít zameraných na podporu sociálnej integrácie aparticipácie obyvateľov
 • Cezhraničná výmena dobrej praxe
 • Aktivity zamerané na identifikáciu potrieb profesijného aodborného vzdelávania

 


Pozri tiež
Pracovná ponuka v EZÚS TATRY s r.o.
Európske zoskupenie územnej spolupráce TATRY s r.o. so sídlom v Nowom Targu hľadá kandidáta/kandidátku na zamestnanca na pozíciu: špecialista pre oblasť malých projektov Fondu malých projektov programu Interreg Poľsko – Slovensko 2021-2027.
Vyhlásená X. výzva na mikroprojekty
Zväzok Euroregión „Tatry“ dňa 3.10.2022 vyhlasuje X. výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie finančného príspevku na realizáciu individuálnych mikroprojektov v rámci strešného projektu s názvom Spája nás príroda a kultúra Programu cezhraničnej spolupráce Interreg V-A Poľsko-Slovensko 2014-2020
Vyhlásená IX. výzva na mikroprojekty
Zväzok Euroregión „Tatry“ dňa 8.7.2022 vyhlasuje IX. výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie finančného príspevku na realizáciu individuálnych mikroprojektov v rámci strešného projektu s názvom Spája nás príroda a kultúra Programu cezhraničnej spolupráce Interreg V-A Poľsko-Slovensko 2014-2020.
^
Informacje na temat Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska-Republika Słowacka 2007-2013. Zamknij