Ładowanie...

Spája nás príroda a kultúra

Spája nás príroda a kultúra

Strešný projekt s názvom „Spája nás príroda a kultúra" realizoval od 17.2.2016 do 31.6.2023 Zväzok Euroregión „Tatry" v spolupráci s Prešovským samosprávnym krajom a Žilinským samosprávnym krajom v rámci 1. prioritnej osi Programu cezhraničnej spolupráce Interreg V-A Poľsko-Slovensko 2014-2020. Týkal sa rozvoja cezhraničného vzdelávania a celoživotného vzdelávania. Projekt slúžil na realizáciu mikroprojektov v oblasti pokrývajúcej na poľskej strane nasledovné okresy: Gorlicki, Limanowski, Nowy Sącz, Nowy Targ, Tatrzański, Chrzanów, Olkuski, Myślenice (s výnimkou obce Pcim), mesto právom okresu Nowy Sącz a na slovenskej strane okresy: Dolný Kubín, Tvrdošín, Ružomberok, Liptovský Mikuláš, Stará Ľubovňa, Bardejov, Kežmarok, Levoča, Poprad, Spišská Nová Ves.

 

PARTNERI STREŠNÉHO PROJEKTU:

- Zväzok Euroregión Tatry, vedúci partner (koordinácia aktivít slovenských partnerov a celkový projektový manažment)

- Prešovský samosprávny kraj (www.po-kraj.sk )

- Žilinský samosprávny kraj (www.zilinskazupa.sk )

 

HLAVNÝ CIEĽ STREŠNÉHO PROJEKTU:

Zvýšenie úrovne trvalo udržateľného využívania zdrojov kultúrneho a prírodného dedičstva obyvateľmi a turistami v oblasti strešného projektu realizáciou mikroprojektov.

Strešný projekt ako nástroj implementácie mikroprojektov predpokladal, že každý mikroprojekt spolufinancovaný v rámci projektu bude povinne realizovať aktivity programu zaradené do prioritnej osi 1 a napomáhať dosahovaniu predpokladaných ukazovateľov. Hlavný cieľ bol teda dosiahnutý. Vzhľadom na špecifický charakter strešného projektu tento cieľ odráža špecifický cieľ osi 1 programu. Taktiež ciele formulované v rámci jednotlivých mikroprojektov budú v súlade s cieľmi programu aj strešného projektu.

 

ŠPECIFICKÉ CIELE STREŠNÉHO PROJEKTU:

• Zvýšenie atraktivity a konkurencieschopnosti poľsko-slovenského pohraničia z hľadiska kultúrneho a prírodného dedičstva

• Vytváranie spoločných, trvanlivých produktov založených na kultúrnom a prírodnom dedičstve, ktoré prispievajú k jeho ochrane, propagácii a rozvoju

 

VÝSLEDKY PROJEKTU:

Vecné úlohy realizované v rámci strešného projektu zabezpečili dosiahnutie predpokladaných cieľov. Zvýšila sa atraktivita kultúrneho a prírodného dedičstva pohraničia, a to ako z hľadiska skvalitňovania, tak aj zvyšovania turistickej hodnoty územia. Realizované aktivity navyše posilnili efekt zachovania jedinečných kultúrnych hodnôt a v budúcnosti umožnia využiť multikulturalitu pohraničia. Projekt mal pozitívny vplyv na ochranu rôznych prírodných zdrojov. Realizáciou projektu sa posilnila poľsko-slovenská spolupráca.

Realizované projekty prispeli k dosiahnutiu výsledkových ukazovateľov - Ocenenie prírodného a kultúrneho dedičstva pohraničia miestnym obyvateľstvom a Ocenenie prírodného a kultúrneho dedičstva pohraničia turistami z mimo územia.

 

DOSIAHNUTÉ UKAZOVATELE:

Ukazovateľ 1.1 – Počet nových produktov cezhraničného cestovného ruchu – dosiahnutá hodnota 6

Ukazovateľ 1.2 - Dĺžka nových, modernizovaných alebo vylepšených cezhraničných rekreačných trás - dosiahnutá hodnota 75

Ukazovateľ 1.5 - Počet mäkkých cezhraničných aktivít propagujúcich kultúrne a prírodné dedičstvo pohraničia - dosiahnutá hodnota 149

Ukazovateľ 1.9 - Počet organizácií zapojených do cezhraničných projektov kultúrneho a prírodného dedičstva - dosiahnutá hodnota 69

Ukazovateľ 1.12 – Počet nových/aktualizovaných cezhraničných elektronických produktov a e-služby - dosiahnutá hodnota 10


HODNOTA STREŠNÉHO PROJEKTU:

Celková hodnota projektu bola: 8 758 885,37 EUR

Spolufinancovanie z Európskeho fondu regionálneho rozvoja predstavovalo: 7 445 052,45 EUR a tvorilo 85 % spolufinancovania z EFRR.

 

OBDOBIE REALIZÁCIE STREŠNÉHO PROJEKTU:

Dátum začiatku projektu - 17.2.2016

Termín ukončenia projektu - 31.6.2023

 

V rámci 3. prioritnej osi bolo vyhlásených 8 výziev na spolufinancovanie mikroprojektov.

Podaných bolo 279 žiadostí o spolufinancovanie.

Na spolufinancovanie bolo schválených 126 mikroprojektov.

 

Srdečne Vás pozývame na čítanie Newslettera Euroregiónu Tatry. Na stránkach Newslettera nájdete informácie z pohraničia týkajúce sa napr. mikroprojektov realizovaných v rámci strešného projektu s názvom „Spája nás príroda a kultúra". Newslettery nájdete TU.

 

 Publikácie vytvorené v mikroprojektoch realizovaných v rámci strešných projektov sú dostupné TU.

 

 

Pozri tiež
Pracovná ponuka v EZÚS TATRY s r.o.
Európske zoskupenie územnej spolupráce TATRY s r.o. so sídlom v Nowom Targu hľadá kandidáta/kandidátku na zamestnanca na pozíciu: špecialista pre oblasť malých projektov Fondu malých projektov programu Interreg Poľsko – Slovensko 2021-2027.
Vyhlásená X. výzva na mikroprojekty
Zväzok Euroregión „Tatry“ dňa 3.10.2022 vyhlasuje X. výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie finančného príspevku na realizáciu individuálnych mikroprojektov v rámci strešného projektu s názvom Spája nás príroda a kultúra Programu cezhraničnej spolupráce Interreg V-A Poľsko-Slovensko 2014-2020
Vyhlásená IX. výzva na mikroprojekty
Zväzok Euroregión „Tatry“ dňa 8.7.2022 vyhlasuje IX. výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie finančného príspevku na realizáciu individuálnych mikroprojektov v rámci strešného projektu s názvom Spája nás príroda a kultúra Programu cezhraničnej spolupráce Interreg V-A Poľsko-Slovensko 2014-2020.
^
Informacje na temat Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska-Republika Słowacka 2007-2013. Zamknij