Ładowanie...

Spoločné odborné vzdelávanie na poľsko-slovenskom pohraničí

Spoločné odborné vzdelávanie na poľsko-slovenskom pohraničí

Strešný projekt s názvom „Spoločné odborné vzdelávanie na poľsko-slovenskom pohraničí" realizoval od 17.2.2016 do 31.5.2023 Zväzok Euroregión „Tatry" v spolupráci s Prešovským samosprávnym krajom a Žilinským samosprávnym krajom v rámci 3. prioritnej osi Programu cezhraničnej spolupráce Interreg V-A Poľsko-Slovensko 2014-2020. Týkal sa rozvoja cezhraničného vzdelávania a celoživotného vzdelávania. Projekt slúžil na realizáciu mikroprojektov v oblasti pokrývajúcej na poľskej strane nasledovné okresy: Gorlicki, Limanowski, Nowy Sącz, Nowy Targ, Tatrzański, Chrzanów, Olkuski, Myślenice (s výnimkou obce Pcim), mesto právom okresu Nowy Sącz a na slovenskej strane okresy: Dolný Kubín, Tvrdošín, Ružomberok, Liptovský Mikuláš, Stará Ľubovňa, Bardejov, Kežmarok, Levoča, Poprad, Spišská Nová Ves.

 

PARTNERI STREŠNÉHO PROJEKTU:

- Zväzok Euroregión Tatry, vedúci partner (koordinácia aktivít slovenských partnerov a celkový projektový manažment)

- Prešovský samosprávny kraj (www.po-kraj.sk )

- Žilinský samosprávny kraj (www.zilinskazupa.sk )

 

HLAVNÝ CIEĽ STREŠNÉHO PROJEKTU:

Hlavným cieľom projektu bolo skvalitniť cezhraničné odborné a odborné vzdelávanie v oblasti strešného projektu realizáciou mikroprojektov. Strešný projekt spočíval vo vecnej a finančnej podpore realizácie mikroprojektov v oblasti odborného vzdelávania a celoživotného/špecializovaného vzdelávania. Každý z mikroprojektov povinne implementoval aktivity definované pre 3. prioritnú os programu a prispel k dosiahnutiu výstupného ukazovateľa programu: počtu ľudí zapojených do spoločných miestnych iniciatív pre zamestnanosť a spoločné vzdelávanie.

 

ŠPECIFICKÉ CIELE STREŠNÉHO PROJEKTU:

- Rozvíjanie kompetencií hľadaných na trhu práce v regióne a profesijná aktivizácia nezamestnaných

- Zvyšovanie odbornej kvalifikácie zamestnancov poľských a slovenských verejných inštitúcií a samospráv

- Rozvoj cezhraničnej spolupráce medzi univerzitami, odbornými školami a inými vzdelávacími inštitúciami

 

VÝSLEDKY PROJEKTU:

Vecné úlohy realizované v rámci strešného projektu zabezpečili dosiahnutie predpokladaných cieľov. Došlo k skvalitneniu služieb v oblasti odborného, ​​špecializačného a celoživotného vzdelávania, a to tak z hľadiska ich lepšieho prispôsobenia potrebám trhu práce, ako aj obohatenia ich ponuky a zvýšenia úrovne tohto vzdelávania. . K posilneniu existujúcej poľsko-slovenskej spolupráce prispeli mnohé aktivity a spoločné školenia. Realizované projekty prispeli k dosiahnutiu výsledkového ukazovateľa - Kvalita služieb vzdelávania.

 

DOSIAHNUTÉ UKAZOVATELE:

• Ukazovateľ CO44 – Počet účastníkov spoločných miestnych iniciatív zamestnanosti a spoločných školení – dosiahol hodnotu 6 896

• Ukazovateľ 4.3 – Počet spoločných miestnych iniciatív pre zamestnanosť a spoločné vzdelávanie – dosiahnutá hodnota 218

 

HODNOTA STREŠNÉHO PROJEKTU:

  Celková hodnota projektu bola: 1 308 450,31 EUR

Spolufinancovanie z Európskeho fondu regionálneho rozvoja predstavovalo: 1 112 182,65 EUR a tvorilo 85 % spolufinancovania z EFRR.

 

OBDOBIE REALIZÁCIE STREŠNÉHO PROJEKTU:

Dátum začiatku projektu - 17.2.2016

Termín ukončenia projektu - 31.5.2023

 

V rámci 3. prioritnej osi bolo vyhlásených 8 výziev na spolufinancovanie mikroprojektov.

Podaných bolo 54 žiadostí o spolufinancovanie.

Na spolufinancovanie bolo schválených 28 mikroprojektov.

 

 Srdečne Vás pozývame na čítanie Newslettera Euroregiónu Tatry. Na stránkach Newslettera nájdete informácie z pohraničia týkajúce sa napr. mikroprojektov realizovaných v rámci strešného projektu s názvom „Spoločné odborné vzdelávanie v poľsko-slovenskom pohraničí". Newslettery nájdete TU.

  

 Publikácie vytvorené v mikroprojektoch realizovaných v rámci strešných projektov sú dostupné TU.

 

Pozri tiež
Pracovná ponuka v EZÚS TATRY s r.o.
Európske zoskupenie územnej spolupráce TATRY s r.o. so sídlom v Nowom Targu hľadá kandidáta/kandidátku na zamestnanca na pozíciu: špecialista pre oblasť malých projektov Fondu malých projektov programu Interreg Poľsko – Slovensko 2021-2027.
Vyhlásená X. výzva na mikroprojekty
Zväzok Euroregión „Tatry“ dňa 3.10.2022 vyhlasuje X. výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie finančného príspevku na realizáciu individuálnych mikroprojektov v rámci strešného projektu s názvom Spája nás príroda a kultúra Programu cezhraničnej spolupráce Interreg V-A Poľsko-Slovensko 2014-2020
Vyhlásená IX. výzva na mikroprojekty
Zväzok Euroregión „Tatry“ dňa 8.7.2022 vyhlasuje IX. výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie finančného príspevku na realizáciu individuálnych mikroprojektov v rámci strešného projektu s názvom Spája nás príroda a kultúra Programu cezhraničnej spolupráce Interreg V-A Poľsko-Slovensko 2014-2020.
^
Informacje na temat Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska-Republika Słowacka 2007-2013. Zamknij