Ładowanie...

DRUGI NABÓR MIKROPROJEKTÓW W RAMACH 3 OSI PRIORYTETOWEJ PROGRAMU INTERREG V-A PL-SK 2014-2020

Związek Euroregion „Tatry” we współpracy ze Samorządowym Krajem Preszowskim i Samorządowym Krajem Żylińskim w dniu 03.09.2018 r. ogłasza drugi nabór wniosków o dofinansowanie mikroprojektów w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020.

Mikroprojekty o charakterze transgranicznym mogą składać uprawnione podmioty o charakterze niedochodowym, w ramach trzeciej osi priorytetowej: Rozwój edukacji transgranicznej i uczenia się przez całe życie. Szczegółowe informacje na temat obszaru wsparcia, kwalifikujących się beneficjentów oraz warunków uczestnictwa w konkursie dostępne są na stronach internetowych:

- Związku Euroregion „Tatry”: http://www.pwt.euroregion-tatry.eu

- Samorządowego Kraju Preszowskiego: https://www.po-kraj.sk

- Samorządowego Kraju Żylińskiego: http://www.regionzilina.sk

 Wysokość środków przeznaczonych na drugi nabór:

3 oś priorytetowa – łącznie 292.494,68 EUR , w tym:

- dla Związku Euroregion „Tatry”: 157.775,99 EUR,

- dla Samorządowego Kraju Preszowskiego: 74.661,25 EUR,

- dla Samorządowego Kraju Żylińskiego: 60.057,44 EUR .

 OBSZAR WSPARCIA REALIZACJI MIKROPROJEKTÓW:

po stronie polskiej obejmuje:

  • podregion nowosądecki: powiat nowotarski, powiat tatrzański, powiat gorlicki, powiat limanowski, powiat nowosądecki,  miasto na prawach powiatu Nowy Sącz,
  • podregion oświęcimski: powiat chrzanowski, powiat olkuski,
  • podregion krakowski: powiat myślenicki z  wyłączeniem gminy Pcim.

Za wdrażanie mikroprojektów z tej części  obszaru  wsparcia odpowiada  Związek Euroregion „Tatry".

 Po stronie słowackiej obejmuje:

  • Kraj Preszowski: Okres Stará Ľubovňa, Okres Bardejov, Okres Kežmarok, Okres Levoča, Okres Poprad oraz Kraj Koszycki: Okres Spišská Nová Ves. Za wdrażanie mikroprojektów z tej części  obszaru wsparcia  odpowiada Samorządowy Kraj Preszowski;   
  • Kraj Żyliński: Okres Dolný Kubín, Okres Tvrdošín, Okres Ružomberok, Okres Liptovský Mikuláš. Za wdrażanie mikroprojektów z tej części  obszaru wsparcia  odpowiada Samorządowy Kraj Żyliński.

WNIOSKODAWCAMI MIKROPROJEKTÓW MOGĄ BYĆ NASTĘPUJĄCE PODMIOTY:

- organy administracji rządowej i samorządowej, ich związki i stowarzyszenia,

- jednostki ustanowione przez państwo lub samorząd w celu zapewniania usług publicznych,

- placówki kształcenia zawodowego,

- jednostki naukowe,

- szkoły wyższe,

- organizacje pozarządowe non-profit,

- Europejskie Ugrupowania Współpracy Terytorialnej.

TYPY DZIAŁAŃ, NA KTÓRE W RAMACH TRZECIEJ OSI PRIORYTETOWEJ ROZWÓJ EDUKACJI TRANSGRANICZNEJ
I UCZENIA SIĘ PRZEZ CAŁE ŻYCIE”
 MOŻNA OTRZYMAĆ DOFINANSOWANIE:

- Wspólne transgraniczne programy i inicjatywy dla uczniów i nauczycieli w placówkach edukacji specjalistycznej i zawodowej,

- wspólne opracowanie i promocja oferty edukacji specjalistycznej i zawodowej,

- realizacja transgranicznych działań wspierających włączenie społeczne i partycypację społeczną ,

- transgraniczna wymiana dobrych praktyk,

- działania mające na celu określenie potrzeb w kontekście edukacji specjalistycznej i zawodowej.

UWAGA :

- Program nie finansuje działań polegających jedynie na budowie lub modernizacji zaplecza dydaktycznego, np. budowie, modernizacji szkół,
sal szkoleniowych, zakupie wyposażenia.

- Okres realizacji planowanego  mikroprojektu  nie może przekraczać 12 miesięcy, a jego zakończenie nie może nastąpić później niż 31.08.2020 r.

- Wysokość środków przeznaczonych na dofinansowanie mikroprojektów w drugim naborze może ulec zwiększeniu, jeśli wystąpią oszczędności w zrealizowanych projektach z pierwszego naboru.

Typy mikroprojektów:

Mikroprojekt wspólny – wartość dofinansowania min. 2 000 EUR, max. 100 000 EUR,
maksymalna całkowita wartość budżetu mikroprojektu: 140 000 EUR

Mikroprojekt indywidualny - wartość dofinansowania min. 2 000 EUR, max. 50 000 EUR,
maksymalna całkowita wartość budżetu mikroprojektu: 70 000 EUR.

 Poziom dofinansowania mikroprojektów:

Do 85% -  Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego,

do 5% -  budżet państwa,

min. 10%  - wkład własny.

Wnioski należy składać elektronicznie za pomocą Generatora wniosków i rozliczeń  dostępnego pod adresem: www.e-interreg.eu i w wersji papierowej  do dnia 14.12.2018 r. do godziny 15:00 -  decyduje data i godzina złożenia wersji papierowej wniosku w biurze Związku Euroregion „Tatry” w Nowym Targu (polscy wnioskodawcy) albo w urzędzie właściwego terytorialnie  samorządowego kraju w Preszowie lub w Żylinie (słowaccy wnioskodawcy).

Istotne informacje na temat zasad i kryteriów wsparcia projektów w ramach Programu  określają: Podręcznik beneficjenta oraz  Poradnik mikrobeneficjenta dostępne na stronie www.pwt.euroregion-tatry.eu

Wszelkich informacji udzielają :

 Związek Euroregion „Tatry”,

ul. Sobieskiego 2, 34-400 Nowy Targ

tel.+48  18 266 99 81, e-mail: pwt@euroregion-tatry.eu

 Prešovský samosprávny kraj
Odbor cezhraničných a iných programov EÚ
Námestie mieru 2, 080 01 Prešov

tel: +421 51 7081 528,
www.po-kraj.sk

 e-mail: cezhrprogramy@vucpo.sk , andrea.kmecova@vucpo.sk

lucia.macupova@vucpo.sk

 Žilinský samosprávny kraj

Odbor európskych projektov a regionálneho rozvoja

Komenského 48, 011 09 Žilina

tel: +421 41 50 32 340, 147, 303

www.regionzilina.sk , e-mail: jan.stehlik@zilinskazupa.sk , libor.gaspierik@zilinskazupa.sk ,  zuzana.barosova@zilinskazupa.sk

 
 
              
 
(aktualizacja: 09.11.2018 r.)

Zobacz również
Oferta pracy w EUWT TATRY z o.o.
Europejskie Ugrupowanie Współpracy Terytorialnej TATRY z o.o. poszukuje kandydata/kandydatki na pracownika do Działu Funduszu Małych Projektów Programu Interreg Polska-Słowacja 2021-2027 na stanowisko: Specjalista ds. obsługi małych projektów. Miejsce pracy: Słowacja, Kieżmark
Wizyta studyjna pt. "Śladami MikroLiderów Pogranicza"
W dniach 12-14 czerwca 2023 r. Związek Euroregion "Tatry" zorganizował wizytę studyjną pt. "Śladami MikroLiderów Pogranicza".
Prezentacja filmu pt. "Wendelin Haber - ojciec Euroregionu "Tatry" w Instytucie Słowackim w Warszawie
Pokaz filmu odbędzie się w dniu 29 czerwca 2023 r. o godz. 17:30 w Instytucie Słowackim w Warszawie, ul. Krzywe Koło 12/14a.
^
Informacje na temat Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska-Republika Słowacka 2007-2013. Zamknij