Ładowanie...

Financovanie

Zdroje financovania
Program cezhraničnej spolupráce Interreg V-A Poľsko-Slovensko 2014-2020 je financovaný z Európskeho fondu regionálneho rozvoja. Finančné príspevky z európskych zdrojov môžu sprevádzať finančné príspevky zo štátneho rozpočtu (týka sa to partnerov strešných projektov a slovenských partnerov „veľkých" projektov). V čase realizácie programu budú subjektami, ktoré realizujú projekt, dodatkovo vnesené vlastné zdroje (takzv. vlastný vklad).Výška alokácie z Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Interreg V-A Poľsko-Slovensko 2014-2020 je takmer 155 mil. Euro.

Rozdelenie alokácjí podľa prioritných osí

Hodnota (EUR)

1.Ochrana arozvoj prírodného akultúrneho dedičstva cezhraničného územia

77,50 mil

2.Trvalo udržateľná cezhraničná doprava

55,80 mil

3.Rozvoj cezhraničného aceloživotného vzdelávania

12,40 mil

3.Technická pomoc

9,30 mil

SUMA/SPOLU

155,00 mil


Financovanie v jednotlivých prioritných osiach


Spôsob financovania
Finančne podporené môžu byť iba tzv. oprávnené výdavky. Ak bude potrebné realizovať aktivity, ktoré nie sú oprávnené, prijímateľ ich musí financovať z vlastných prostriedkov.
Prijímatelia získajú finančný príspevok vo forme nenávratnej refundácie (poskytnutá podpora je vrátením časti výdavkov vynaložených prijímateľom a financovaných z jeho vlastných prostriedkov).

Z finančných prostriedkov Programu budú podporované iba projekty , ktoré sa pričinia k rozvoju poľsko-slovenského pohraničia. Významná časť finančných prostriedkov z Programu Interreg V-A Poľsko-Slovensko 2014-2020 bude predznačená na investičné aktivity, ktorých cieľom bude ochrana a rozvoj prírodného a kultúrneho dedičstva územia pohraničia a zabezpečenie trvalo udržateľnej cezhraničnej dopravy. Podporované budú taktiež projekty týkajúce sa rozvoju cezhraničného a celoživotného vzdelávania. Finančný príspevok môže byť poskytnutý rôznym typom aktivít, ktoré majú cezhraničný charakter.
Informácie na témat typov oprávnených aktivít sa nachádzajú v Špecifickom opise oprávnených aktivít, na ktoré je možné poskytnúť finančný príspevok v rámci Progarmu Poľsko-Slovensko 2014-2020.


Pozri tiež
Súťaž RegioStars Awards 2018
Ste prijímateľom programu Interreg Poľsko – Slovensko? Vyznačuje sa váš projekt originalitou a inovatívnosťou? Chcete súťažiť s najlepšími o titul RegioStars 2018? Zapojte sa do súťaže RegioStars Awards, ktorú organizuje Európska komisia.
Výzva na predkladanie žiadostí v rámci 3. prioritnej osi Programu
Dňa 5. marca 2018 bola v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Interreg V-A Poľsko – Slovensko vyhlásená výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie finančného príspevku. Výzva je určená pre 3. prioritnú os Programu „Rozvoj cezhraničného a celoživotného vzdelávania územia”.
Výzva na predkladanie žiadostí v rámci 2. prioritnej osi Programu
Dňa 5. marca 2018 bola v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Interreg V-A Poľsko – Slovensko vyhlásená výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie finančného príspevku. Výzva je určená pre 2. prioritnej osi Programu „Trvalo udržateľná cezhraničná doprava“, investičnej priority: „Zlepšenie cezhraničnej dostupnosti v rámci cezhraničného územia rozvojom multimodálnej dopravy“.
^
Informacje na temat Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska-Republika Słowacka 2007-2013. Zamknij