Ładowanie...

Financovanie

Zdroje financovania
Program cezhraničnej spolupráce Interreg V-A Poľsko-Slovensko 2014-2020 je financovaný z Európskeho fondu regionálneho rozvoja. Finančné príspevky z európskych zdrojov môžu sprevádzať finančné príspevky zo štátneho rozpočtu (týka sa to partnerov strešných projektov a slovenských partnerov „veľkých" projektov). V čase realizácie programu budú subjektami, ktoré realizujú projekt, dodatkovo vnesené vlastné zdroje (takzv. vlastný vklad).Výška alokácie z Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Interreg V-A Poľsko-Slovensko 2014-2020 je takmer 155 mil. Euro.

Rozdelenie alokácjí podľa prioritných osí

Hodnota (EUR)

1.Ochrana arozvoj prírodného akultúrneho dedičstva cezhraničného územia

77,50 mil

2.Trvalo udržateľná cezhraničná doprava

55,80 mil

3.Rozvoj cezhraničného aceloživotného vzdelávania

12,40 mil

3.Technická pomoc

9,30 mil

SUMA/SPOLU

155,00 mil


Financovanie v jednotlivých prioritných osiach


Spôsob financovania
Finančne podporené môžu byť iba tzv. oprávnené výdavky. Ak bude potrebné realizovať aktivity, ktoré nie sú oprávnené, prijímateľ ich musí financovať z vlastných prostriedkov.
Prijímatelia získajú finančný príspevok vo forme nenávratnej refundácie (poskytnutá podpora je vrátením časti výdavkov vynaložených prijímateľom a financovaných z jeho vlastných prostriedkov).

Z finančných prostriedkov Programu budú podporované iba projekty , ktoré sa pričinia k rozvoju poľsko-slovenského pohraničia. Významná časť finančných prostriedkov z Programu Interreg V-A Poľsko-Slovensko 2014-2020 bude predznačená na investičné aktivity, ktorých cieľom bude ochrana a rozvoj prírodného a kultúrneho dedičstva územia pohraničia a zabezpečenie trvalo udržateľnej cezhraničnej dopravy. Podporované budú taktiež projekty týkajúce sa rozvoju cezhraničného a celoživotného vzdelávania. Finančný príspevok môže byť poskytnutý rôznym typom aktivít, ktoré majú cezhraničný charakter.
Informácie na témat typov oprávnených aktivít sa nachádzajú v Špecifickom opise oprávnených aktivít, na ktoré je možné poskytnúť finančný príspevok v rámci Progarmu Poľsko-Slovensko 2014-2020.


Pozri tiež
Dňa 6. októbra 2018 vás pozývame na spoločné oslavy Európskeho dňa spolupráce 2018 v rámci ročného programu Interreg Poľsko - Slovensko.
Zmeny v Príručke pre prijímateľa
Chceli by sme Vás informovať, že 5. septembra 2018 monitorovací výbor schválil zmeny v Príručke pre prijímateľa a niektorých prílohách.
Spoločný technický sekretariát hľadá angažovaných a dynamických pracovníkov so záujmom o prácu v projektovom a programovom tíme.
^
Informacje na temat Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska-Republika Słowacka 2007-2013. Zamknij