Ładowanie...

Pre koho je Program

Partnermi projektu financovaného v rámci Programu môžu byť inštitúcie, ktoré majú neziskový charakter. Žiadosti o finančný príspevok z Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Interreg V-A Poľsko-Slovensko 2014-2020 môžu predkladať:

  • orgány štátnej správy asamosprávy, ich zväzy azdruženia,
  • štátne alebo samosprávne orgány zriadené za účelom poskytovania služieb vo verejnom záujme,
  • vzdelávacie inštitúcie a vysoké školy,
  • inštitúcie odborného vzdelávania,
  • vedecké inštitúcie,
  • neziskové mimovládne organizácie,
  • cirkvi anáboženské združenia,
  • Európske zoskupenia územnej spolupráce.

 

Indikatívny zoznam prijímateľov sa nachádza vPrílohe č.1 kPríručke pre prijímateľa Programu Interreg V-A Poľsko-Slovensko.

Bez zmeny, takisto ako vpopredných rokoch, prijímateľ, ktorý chce realizovať projekt musí mať zahraničného partnera.

Výhody vyplývajúce zrealizácie projektov pocítia obyvatelia poľsko-slovenského pohraničia anávštevníci využívajúcich kultúrno-rekreačnú ponuku programového územia.

Zakého územia musí pochádzať subjekt predkladajúci žiadosť ofinančný príspevok?

Vedúci partner aprojektoví partneri musia spravidla pochádzať zoprávneného územia Programu, ale vo výnimočných prípadoch je prípustná účasť žiadateľov apartnerov, ktorí nepochádzajú zoprávneného územia. Takýto podiel môže dosiahnúť maximálne 20 % zalokácie EFRR na realizáciu mikroprojektov.

Oprávnené územie Programu predstavuje mapka umiestnená nižšie.

Pozri tiež
Dňa 6. októbra 2018 vás pozývame na spoločné oslavy Európskeho dňa spolupráce 2018 v rámci ročného programu Interreg Poľsko - Slovensko.
Zmeny v Príručke pre prijímateľa
Chceli by sme Vás informovať, že 5. septembra 2018 monitorovací výbor schválil zmeny v Príručke pre prijímateľa a niektorých prílohách.
Spoločný technický sekretariát hľadá angažovaných a dynamických pracovníkov so záujmom o prácu v projektovom a programovom tíme.
^
Informacje na temat Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska-Republika Słowacka 2007-2013. Zamknij