Ładowanie...

Spája nás príroda a kultúra

Strešný projekt „Spája nás príroda a kultúra”

  • Strešný projekt pod názvom „Spája nás príroda a kultúra” realizovaný v partnerstve Euroregiónu „Tatry”, PSK, ŽSK slúži k implementácii mikroprojektov v rámci Fondu mikroprojektov Programu na území, ktoré zahrňuje na poľskej strane okresy: okres Nowy Targ, okres Tatry, okres Gorlice, okres Limanowa, okres Nowy Sącz, okres Mesto Nowy Sącz, okres Chrzanów, okres Olkusz, okres Myślenice okrem obce Pcim ana slovenskej strane okresy: Stará Ľubovňa, Bardejov, Kežmarok, Levoča,Poprad,Spišská Nová Ves,Dolný Kubín,Tvrdošín, Ružomberok, Liptovský Mikuláš.

PARTNERI STREŠNÉHO PROJEKTU

  • Euroregión „Tatry", ktorý plní úlohu vedúceho partnera je zodpovedný za koordynáciu aktivít slovenských partnerov a celkové riadenie projektu.
  • Prešovský samosprávny kraj
  • Žilinský samosprávny kraj

 

 

 

HLAVNÝ CIEĽ STREŠNÉHO PROJEKTU:

Zintenzívnenie trvalo udržateľného využitia kultúrneho a prírodného dedičstva návštevníkmi aobyvateľmi na území strešného projektu vďaka realizácii mikroprojektov.

 

Strešný projekt ako nástroj slúžiaci k implementácii mikroprojektov predpokladá, že každý mikroprojekt , ktorý bol financovaný v SP bude realizovať aktivity Programu pripísané 1.osi a ukazovatele výstupu pripísané SP.

Vecná úloha SP bude priamo prispievať k dosiahnutiu výrazného množstva predpokladaných ukazovateľov v Programe .

Týmto spôsobom bude dosiahnutý hlavný cieľ SP , ktorým je zvýšenie úrovne trvalo udržateľného využívania prírodného a kultúrneho dedičstva miestnymi obyvateľmi a turistami prostredníctvom realizácie mikroprojektov . Vzhľadom na osobitný charakter SP , tento cieľ odráža špecifický cieľ 1.osi programu . Taktiež ciele určené v rámci jednotlivých mikroprojektov budú vsúlade scieľom SP aProgramu.

KONKRÉTNE CIELE STREŠNEHO PROJEKTU:

§ - Zvýšenie atraktivity akonkurencieschopnosti poľsko-slovenského pohraničia voblasti kultúrneho aprírodného dedičstva.

§ - Vytvorenie spoločných, udržateľných produktov založených na kultúrnom aprírodnom dedičstve, ktoré prispievajú kjeho ochrane, propagácii arozvoju.

HODNOTA STREŠNÉHO PROJEKTU

Finančný príspevok z Európskeho fondu regionálneho rozvoju predstavuje: 5956041,96 euro

OBDOBIE REALIZÁCIE STREŠNEHO PROJEKTU

Termín začatia projektu - 17.02.2016

Planovaný termín ukončenia projektu - 30.06.2020

 

 

Pozri tiež
Vyhlásená X. výzva na mikroprojekty
Zväzok Euroregión „Tatry“ dňa 3.10.2022 vyhlasuje X. výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie finančného príspevku na realizáciu individuálnych mikroprojektov v rámci strešného projektu s názvom Spája nás príroda a kultúra Programu cezhraničnej spolupráce Interreg V-A Poľsko-Slovensko 2014-2020
Vyhlásená IX. výzva na mikroprojekty
Zväzok Euroregión „Tatry“ dňa 8.7.2022 vyhlasuje IX. výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie finančného príspevku na realizáciu individuálnych mikroprojektov v rámci strešného projektu s názvom Spája nás príroda a kultúra Programu cezhraničnej spolupráce Interreg V-A Poľsko-Slovensko 2014-2020.
Vyhlásená VIII. výzva na mikroprojekty
Zväzok Euroregión „Tatry“ dňa 24.1.2022 vyhlasuje VIII. výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie finančného príspevku na realizáciu individuálnych mikroprojektov v rámci strešného projektu s názvom Spoločné odborné vzdelávanie na poľsko-slovenskom pohraničí Programu cezhraničnej spolupráce Interreg V-A Poľsko-Slovensko 2014-2020
^
Informacje na temat Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska-Republika Słowacka 2007-2013. Zamknij