Ładowanie...

Čo to je mikroprojekt?

Mikroprojekty sú malé cezhraničné projekty typu non-profit, slúžiace k rozvoju a zmocneniu spolupráce medzi lokálnymi komunitami na oboch stranách hranice a a vytváraniu základu pre realizáciu " veľkých projektov " .

Vo finančnej perspektíve na roky 2014-2020 , bude mikroprojekty na poľsko-slovenskom pohraničí realizované v rámci strešných projektov implementovaných v dvoch prioritných osiach Programu :
Os 1. Ochrana a rozvoj prírodného a kultúrneho dedičstva cezhraničného územia  a os 3. 
Rozvoj cezhraničného a celoživotného vzdelávania.
Strešné projekty  budú realizované v rámci troch partnerstiev:
  • Zväzok Euroregión „Tatry" – Prešovský samosprávny kraj – Žilinský samosprávny kraj,
  • Združenie Región Beskydy – Žilinský samosprávny kraj,
  • Združenie Karpatský Euroregión Poľsko – Prešovský samosprávny kraj.

V Programe Interreg V-A Poľsko-Slovensko 2014-2020 budú realizované 2 typy mikroprojektov:
  • individuálny  mikroprojekt – mikroprojekt predkladaný jedným z partnerov (žiadateľom) na poľskej alebo slovenskej strane hranice na ktorého príprave a realizácii sa zúčastňuje personál zahraničného partnera. Finančný vklad vnosí len žiadateľ.
  • spoločný mikroprojekt – mikroprojekt realizovaný spoločne minimálne 2 partnerami z Poľska a Slovenska, z ktorých jeden plní úlohu vedúceho partnera. Osobitným druhom spoločného mikroprojektu je vlastný mikroprojekt. Realizácia spoločných mikroprojektov posilňuje cezhraničný dopad.
Zvýhodnená bude realizácia spoločných mikroprojektov -mikroprojekty budú bodovo zvýhodnené počas kvalitatívneho hodnotenia.


Pozri tiež
Pozvanka na Podujatie roka Programu Interreg V-A Poľsko-Slovensko
S radosťou Vás pozývame na Podujatie roka Programu Interreg V-A Poľsko-Slovensko, ktorá sa uskutoční dňa 16. septembra 2017 v Ščavnici.
KURZ E-BIZNIS A E-MARKETING V CEZHRANIČNEJ PRAXI
Európske zoskupenie územnej spolupráce TATRY Vás pozýva na bezplatný internetový kurz "E-BIZNIS A E-MARKETING V CEZHRANIČNEJ PRAXI".
Informujeme, že v dňoch 20.-21. februára 2017 sa bude konať tretie zasadnutie Výboru pre mikroprojekty Programu cezhraničnej spolupráce Interreg V-A Poľsko-Slovensko 2014-2020.
^
Informacje na temat Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska-Republika Słowacka 2007-2013. Zamknij