Ładowanie...

FAQ

Uprzejmie informujemy, że w dniu 18.08.2016 r. zaktualizowana została Instrukcja użytkownika Generatora wniosków i rozliczeń. Aktualizacja ta ma na celu uszczegółowienie niektórych zapisów oraz wyeliminowanie wątpliwości wynikających z najczęściej pojawiającymi się pytań dotyczących ogłoszonego naboru wniosków.
Poniżej zamieszczamy zaktualizowany pakiet aplikacyjny (zawierający zaktualizowaną instrukcję użytkownika Generatora wniosków i rozliczeń i wzór umowy partnerskiej dla mikroprojektu wspólnego) oraz listę pytań najczęściej zadawanych przez wnioskodawców. Powyższe zmiany obowiązują od dnia 18.08.2016 r.

1. Czy w mikroprojekcie każde zadanie musi realizować jeden wskaźnik programu?
Zgodnie z zatwierdzonym Poradnikiem Mikrobeneficjenta dla każdego zadania merytorycznego określany jest co najmniej jeden wskaźnik produktu programu, który najlepiej opisze produkty, które mają zostać wytworzone w efekcie jego realizacji. Dla każdego zadania należy wybrać jeden wskaźnik programu z poniżesz listy.
  • Liczba nowych transgranicznych produktów turystycznych,
  • Długość nowych zmodernizowanych lub udoskonalonych transgranicznych szlaków rekreacyjnych
  • Liczba „miękkich” działań transgranicznych promujących dziedzictwo kulturowe i przyrodnicze pogranicza
  • Liczba organizacji uczestniczących w transgranicznych projektach na rzecz dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego
  • Liczba nowych/zmodernizowanych transgranicznych e-produktów i e-usług
  • Liczba uczestników wspólnych inicjatyw lokalnych na rzecz zatrudnienia i wspólnych szkoleń

2. Który ze wskaźników produktu programu powinien zostać przypisany dla działań dotyczących odnowy i prac konserwatorskich oraz modernizacji obiektów dziedzictwa kulturowego znajdujących się na transgranicznych szlakach turystycznych?
Sugerujemy, aby zadania dotyczące tego typu działań konstruowane były w taki sposób, które umożliwi przypisanie im wskaźników obowiązkowych dla projektu parasolowego tj. Liczba „miękkich” działań transgranicznych promujących dziedzictwo kulturowe i przyrodnicze pogranicza i/lub Liczba organizacji uczestniczących w transgranicznych projektach na rzecz dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego. Jednocześnie informujemy, że dla działań z zakresu odnowy i prac konserwatorskich oraz modernizacji obiektów dziedzictwa kulturowego znajdujących się na transgranicznych szlakach turystycznych pożądane jest przypisanie wskaźnika produktu programu pn. Liczba zmodernizowanych elementów obiektów dziedzictwa kulturowego po zakończeniu prac restauracyjnych i konserwatorskich, który jest dostępny w liście wskaźników indywidualnych w generatorze wniosków i rozliczeń.

3. Kto jest upoważniony do podpisywania wniosku, w sytuacji gdy beneficjentem jest gmina?
We wniosku w polu: reprezentacja prawna wnioskodawcy należy wskazać osoby upoważnione do podpisywania wniosków/umów/porozumień pratnerskich zgodnie z ustrawą, statutem lub regulaminem danego podmiotu. Dla jednostek samorządu terytorialnego np. gmin będzie to wójt.

4. Ile kryteriów partnerstwa musi spełnić mikroprojekt indywidualny, a ile mikroprojekt wspólny?
Każdy mikroprojekt indywidualny musi spełniać co najmniej dwa kryteria partnerstwa: wspólne przygotowanie oraz wspólna realizacja, natomiast mikroprojekty wspólne muszą spełniać wszystkie cztery kryteria współpracy tj. wspólne przygotowanie, wspólna realizacja, wspólny personel, wspólne finansowanie.

5. Czy jest możliwe rozliczanie wolontariatu w ramach mikroprojektu?
W ramach mikroprojektów zarządzanych przez Związek Euroregion „Tatry” nie jest możliwe finansowanie wolontariatu.

6. Czy na dofinansowanie tego samego przedsięwzięcia można ubiegać się zarówno w ramach wsparcia mikroproprojektów jak i innego programu?
Nie jest dopuszczalne podwójne finansowanie tych samych działań z dwóch różnych programów unijnych i krajowych.

7. Po jakim kursie planujemy budżet mikroprojektu?
Budżet mikroprojektu sporządza się w walucie euro według przyjętego przez wnioskodawcę kursu. Ryzyko zastosowania kursu przeliczeniowego PLN/EUR przy planowaniu budżetu ponosi wnioskodawca

8. Co z organizacjami, które nie sporządzały jeszcze bilansu, rachunku zysków i strat?
Jeżeli wnioskodawcą jest organizacja, która została utworzona w 2016 r. i w związku z tym nie sporządzała bilansu oraz rachunku zysków i strat za rok 2015, to nie załącza tych dokumentów a jedynie przedkłada stosowne oświadczenie w tej sprawie.

9. Czy należy przedłożyć do wniosku uchwałę Rady Gminy o zabezpieczeniu środków finansowych na realizację mikroprojektu przez Gminę ?
Przedłożenie takiej uchwały nie jest obowiązkowe. Wnioskodawcą jest zobowiązany się do zabezpieczenia środków na realizację mikroprojektu, co jest zawarte w treści podpisywanego przez Wnioskodawcę porozumienia partnerskiego w sprawie realizacji projektu, które stanowi obowiązkowy załącznik do wniosku.

10. Ile zadań merytorycznych można realizować w ramach mikroprojektu?
W ramach mikroprojektu można realizować maksymalnie 5 zadań merytorycznych

11. Czy można zaliczyć na poczet wkładu własnego wolontariat?
Zgodnie z obowiązującymi zasadami naboru wniosków o dofinansowanie mikroprojektów oraz zatwierdzonym Poradnikiem Mikrobeneficjenta wkład własny nie może być wnoszony w postaci wolontariatu.

12. Czy gmina musi załączyć do wniosku takie załączniki jak: bilans za rok ubiegły, rachunek zysków i strat, wypis z KRS lub innych rejestrów zgodnie ze statutem oraz statut?
Wnioskodawcy i partnerzy z sektora finansów publicznych nie przedkładają załączników: bilans za rok ubiegły, rachunek zysków i strat, wypis z KRS lub innych rejestrów zgodnie ze statutem oraz statut.

13. Czy partner zagraniczny mikroprojektu indywidualnego powinien dołączyć załączniki?
Wnioskodawca mikroprojektu indywidualnego nie ma obowiązku przedkładania załączników dotyczących partnera zagranicznego.

Kwalifikowalność wydatków


W załączeniu publikujemy odpowiedź Ministerstwa Rozwoju na pytania Związku Euroregionu "Tatry" związane z kwalifikowalnością wydatków:

"Szanowny Panie Dyrektorze,

Uprzejmie informuję, że pkt. 8 przykładowego katalogu wydatków niekwalifikowalnych w rozdziale 4.2.4 otrzymuje brzmienie:

8) wydatki na wynagrodzenia lub honoraria dla artystów i twórców zawodowych niezwiązane z wykonywaniem lub tworzeniem sztuki zorientowanej na krzewienie dziedzictwa kulturowego pogranicza (np.: muzycy, twórcy ludowi, lokalne zespoły pieśni i tańca), tradycyjnych rzemiosł i rękodzieła (np.: rzeźbiarze, malarze),

W związku z powyższym poniżej przedstawiam odpowiedzi na przesłane przez Pana pytania dot. kwalifikowalności wydatków

  • czy możliwym jest i będzie wydatkiem kwalifikowanym zamówienie utworu muzycznego u kompozytora/eksperta? odp. wydatek należy uznać za kwalifikowalny jeżeli będzie związany z wykonywaniem lub tworzeniem sztuki zorientowanej na krzewienie dziedzictwa kulturowego pogranicza (Spełnienie celów Programu Interreg V-A Polska-Słowacja)
  • jak rozpatrywana będzie kwestia praw autorskich do tego utworu ? – prawa autorskie wraz z utworem zostaną przekazane w całości na rzecz wnioskodawcy (np. muzeum) odp. koszty zakupu lub amortyzacji środków trwałych jak i wartości niematerialnych i prawnych, kwalifikują się do współfinansowania, jeżeli spełnione są warunki określone w rozdziale 4.3.5 podręcznika beneficjenta
  • czy w związku z zapisem dot. kwalifikowalności wydatków obejmujących artystów tworzących sztukę zorientowaną na krzewienie dziedzictwa kulturalnego związanego z pograniczem i jego historią (np. muzycy) możliwe jest sfinansowane ze środków programu koncertów muzyki poważnej inspirowanych kulturą ludową, których autorem jest Karol Szymanowski artysta, związany i mieszkający w Zakopanem i inspirujący się tamtejszym folklorem w wykonaniu artystów profesjonalnych? odp. w związku ze zmianami zapisów w podręczniku beneficjenta, wydatek należy uznać za kwalifikowalny
  • czy istnieje możliwość sfinansowania koncertów mieszanych ? – studenci oraz profesjonalni artyści w charakterze wykładowców (publiczne warsztaty muzyczne) odp. w związku ze zmianami zapisów w podręczniku beneficjenta, wydatek należy uznać za kwalifikowalny jeżeli będzie związany z wykonywaniem lub tworzeniem sztuki zorientowanej na krzewienie dziedzictwa kulturowego pogranicza (Spełnienie celów Programu Interreg V-A Polska-Słowacja)
Pozdrawiam,
Krzysztof Baran
Wydział Zarządzania Finansowego
Departament Współpracy Terytorialnej
Ministerstwo Rozwoju
tel. 22 273 81 26
Financial Management Unit
Territorial Cooperation Department
Ministry of Economic Development
tel. + 48 22 273 81 26
Krzysztof.Baran@mr.gov.pl
www.mr.gov.pl "

Zobacz również
Obec Brezovica poszukuje partnera z Polski do realizacji projektu z zakresu budowy ścieżek rowerowych.
Szkolenie dla potencjalnych wnioskodawców w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg Polska – Słowacja 2021 – 2027
W związku z uruchomieniem naboru na projekty w zakresie priorytetu 1 „Przyjazne naturze i bezpieczne pogranicze” w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg Polska – Słowacja 2021 – 2027 zapraszamy do udziału w szkoleniu, które będzie miało miejsce 24 stycznia 2023 r. w Nowym Targu, w siedzibie Związku Euroregion „Tatry” (ul. Sobieskiego 2).
Dobrych Świąt Bożego Narodzenia
Przyjmijcie od nas najlepsze życzenia z okazji Świąt Bożego Narodzenia!
^
Informacje na temat Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska-Republika Słowacka 2007-2013. Zamknij